ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ44เครื่อง  (อ่าน 59 ครั้ง)

nipatsanan

  • Full Member
  • ***
  • กระทู้: 176
    • ดูรายละเอียด
ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่อง
วัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 44 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e - 29/๒๕๖2
ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 กำหนดให้ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 6 – 13 มีนาคม 2562
ละกำหนด ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14 มีนาคม 2562
ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. นั้น
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีพี เมดิคอล โดยเสนอราคาเป็นผู้
เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายเดียว
เป็นเงินทั้งสิ้น เสนอราคา 2,771,560.-บาท(สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง