Upload File For PHOuBON

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ => รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม => ข้อความที่เริ่มโดย: นางสาวแพรพิลาส ผ่องแผ้ว ที่ กันยายน 27, 2011, 01:48:04 PM

หัวข้อ: สสอ.กุดข้าวปุ้น ส่งข้อมูล๑๘แฟ้ม
เริ่มหัวข้อโดย: นางสาวแพรพิลาส ผ่องแผ้ว ที่ กันยายน 27, 2011, 01:48:04 PM
เรียน  ผู้รับผิดชอบงาน ๑๘ แฟ้ม  สสจ.

                 สสอ.กุดข้าวปุ้น  ขอความกรุณาท่านในการดำเนินการส่งข้อมูล๑๘แฟ้ม (จำนวนข้อมูล ๒ชุด) ให้ด้วย
เนื่องจาก  สสอ.กุดข้าวปุ้นไมสามารถส่งข้อมูลในเว็บ ๑๘ แฟ้มได้

                                        ขอแสดงความนับถือ
                                       แพรพิลาส  ผ่องแผ้ว