Upload File For PHOuBON

ประกาศข่าว => ประกาศข่าวทั่วไป => ข้อความที่เริ่มโดย: กนกวรรณ ที่ กรกฎาคม 29, 2010, 09:23:55 AM

หัวข้อ: สำรวจผู้สำเร็จการศึกษา ป.ตรี
เริ่มหัวข้อโดย: กนกวรรณ ที่ กรกฎาคม 29, 2010, 09:23:55 AM
เรียน สาธารณสุขอำเภอ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง และหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน
 
               ด้วย สป.ได้ขอให้จังหวัดสำรวจข้อมูลข้าราชการที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเพิ่มเติม ดังนั้นจึงขอให้ท่านสำรวจข้อมูลข้าราชการในหน่วยงาน และ
กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเจ้าหน้าที่) ภายในวันที่ 29 ก.ค.2553 พร้อมแนบหลักฐานการศึกษามา
พร้อมด้วย