Upload File For PHOuBON

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน => รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน => ข้อความที่เริ่มโดย: nuch ที่ กรกฎาคม 10, 2013, 03:33:36 PM

หัวข้อ: รายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการจัดเวทีเสวนาหาทางออกประเทศไทย อำเภอนาจะหลวย
เริ่มหัวข้อโดย: nuch ที่ กรกฎาคม 10, 2013, 03:33:36 PM
1. นางสาวนุชนารถ  เพ็ชรศรี  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
2. นางสาวสาวิตรี  กุลบบุญญา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
3. นายเอกราช   พันธุลี  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข