Upload File For PHOuBON

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน => รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน => ข้อความที่เริ่มโดย: sombat khudpho ที่ พฤศจิกายน 17, 2013, 03:07:58 AM

หัวข้อ: หนังสือเชิญ อสม.เข้าร่วมฝึกอบรมรักษาความมั่นคงฯ
เริ่มหัวข้อโดย: sombat khudpho ที่ พฤศจิกายน 17, 2013, 03:07:58 AM
เรียน ผู้รับผิดชอบงาน อสม.อำเภอโขงเจียม สิรินธร บุณฑริก นาจะหลวย

ขอส่งหนังสือเชิญ อสม.เข้าร่วมฝึกอบรมการรักษาความมั่นคงภายใน วันที่ 3 ธ.ค.56

ณ ศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่าย มทบ.22 อ.วารินชำราบ ตามเป้าหมาย

๑. อำเภอสิรินธร อสม. ๑๔ คน
๒.อำเภอโขงเจียม อสม. ๑๒ คน
๓.อำเภอบุณฑริก อสม. ๑๒ คน
๔.อำเภอนาจะหลวย อสม. ๑๒ คน
รวมทั้งสิ้น ๕๐ คน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ด้วยความเคารพอย่างสูง

กลุ่มงาน สสม.ครับ