Upload File For PHOuBON

รับ-ส่งข้อมูล โซน => โซน4 => ข้อความที่เริ่มโดย: suwitchai ที่ ธันวาคม 06, 2013, 06:58:52 AM

หัวข้อ: รายชื่อศึกษาดูงานโซน 4 ทุ่งศรีอุดม
เริ่มหัวข้อโดย: suwitchai ที่ ธันวาคม 06, 2013, 06:58:52 AM
นายชวลิต โอบอ้วน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3-3407-00205-06-5
นายวีระศักดิ์ อุดมดี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3-3407-01251-7-96
นางเตือนใจ จันทร์เลื่อน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3-3407-00415-29-9
นางลัดดาวัลย์ อุดมดี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3-4706-00317-86-3
นางสาวธรรศ สิงห์คูณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1-3407-00364-78-7
นางสาวเบญจมาศ ลาธุลี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1-3407-00359-46-9
นางสาวอริณทิพย์  สอ้อนรัมย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1-3407-00314-97-6
นางรงค์รอง คิละบาล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 3-3409-00035-75-9
นางจีระนันท์ นาคำ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 3-3403-00163-65-9
นางสาววนิดา ชาญโพธิ์ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1-3001-00095-51-3
นางสาวภรณ์ทิพย์ หม้อแก้ว 1-3411-00123-59-3