Upload File For PHOuBON

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน => รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน => ข้อความที่เริ่มโดย: sombat khudpho ที่ มีนาคม 07, 2014, 12:13:10 PM

หัวข้อ: ด่วนที่สุด! ขอติดตาม รง. และหลักฐาน การจ่ายเงิน ค่าป่วยการ อสม.ปี 2557
เริ่มหัวข้อโดย: sombat khudpho ที่ มีนาคม 07, 2014, 12:13:10 PM
เรียน ผู้อำนวยการ รพช., ท่าน สสอ. และ ผู้รับผิดอชบงาน อสม. ทุกท่าน

กลุ่มงาน สสม.ขอติดตามหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทน (ค่าป่วยการ) อสม. ปีงบประมาณ 2557

(เดือนตุลาคม 56 - มกราคม 57)

ประกอบด้วย รง.สสอ.๑ สรุปผลการปฏิบัติงาน อสม.ประจำเดือน และ

หลักฐาน ใบรูปที่ ๙ อสม.ลงชื่อ รับเงินค่าป่วยการ

ขอความกรุณาตรวจสอบและรวบรวมส่ง ภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗

(ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจาณณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มงาน สสม.สสจ.อบ.