Upload File For PHOuBON

งานพัฒนาระบบบริการ => รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ => ข้อความที่เริ่มโดย: ฑิฆัมพร ที่ มกราคม 19, 2015, 12:26:04 PM

หัวข้อ: ส่งหนังสือและรายชื่อผู้ปฏิบัติธรรม26-30ม.ค.58
เริ่มหัวข้อโดย: ฑิฆัมพร ที่ มกราคม 19, 2015, 12:26:04 PM
รายชื่อผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมอาจาริยบูชาหลวงปู่ชา สุภัทโท            
ระหว่างวันที่  26-30  มกราคม  2558 ณ วัดหนองป่าพง ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี            
            
ลำดับ   ชื่อ    - สกุล   ตำแหน่ง   สถานที่ปฏิบัติงาน
1   น.ส.พัฒนพร   อุ่นวงศ์   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   ร.พ.เขื่องใน
2   น.ส.ศิริรัตน์   บุญจรัส   เภสัชกรชำนาญการพิเศษ   ร.พ.เขื่องใน
3   นายชนะพงษ์   นาคใหญ่   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   สสอ.ดอนมดแดง
4   นายพูลผล   หลักทอง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   สสอ.ดอนมดแดง
5   นางกาญจนา   บุ้งทอง   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   รพ.สต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง
6   น.ส.วรางคณา   แท่นตั้งเจริญชัย   ทันตแพทย์ชำนาญการ   ร.พ.สำโรง
7   นางสำรวย   ทำมาน   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   ร.พ.สำโรง
8   น.ส.สุชาดา   จำปาวัลย์   พนง.ประจำตึก   ร.พ.สำโรง
9   น.ส.อารดา   ถึงรัตน์   ทันตแพทย์ชำนาญการ   ร.พ.ทุ่งศรีอุดม
10   นายสรวิชญ์   เหล่าดรุณ   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   รพ.สต.วังเสือ ต.ไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น
11   นาง เวียงพิงค์    สัจจะเวทะ   แพทย์แผนไทย   ร.พ.ตาลสุม