Upload File For PHOuBON

งานแผนแพทย์ไทย => รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย => ข้อความที่เริ่มโดย: [6Kik8y, ที่ มิถุนายน 13, 2017, 10:53:58 AM

หัวข้อ: ด่วนที่สุด แจ้งตรวจสอบข้อมูลแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการสุขภาพ
เริ่มหัวข้อโดย: [6Kik8y, ที่ มิถุนายน 13, 2017, 10:53:58 AM
ขอให้ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยสสอ.และรพช. ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลแพทย์แผนไทยให้ถูกต้องครบถ้วน
กรณีบุคลากรตกหล่นให้เพิ่มเติมข้อมูล แล้วส่งไฟล์กลับมาที่ got.jila2522@gmail.com ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560