Upload File For PHOuBON

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล => รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล => ข้อความที่เริ่มโดย: วรุณรัตน์ ที่ มีนาคม 05, 2018, 11:20:39 AM

หัวข้อ: ผลการวิเคราะห์ข้อมูล Happinometer อ.นาจะหลวย
เริ่มหัวข้อโดย: วรุณรัตน์ ที่ มีนาคม 05, 2018, 11:20:39 AM
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล Happinometer อ.นาจะหลวย ได้แก่ รพ./รพช./รพ.สต.