Upload File For PHOuBON

ประกาศข่าว => ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง => ข้อความที่เริ่มโดย: nipatsanan ที่ พฤษภาคม 17, 2019, 11:01:51 PM

หัวข้อ: ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มหัวข้อโดย: nipatsanan ที่ พฤษภาคม 17, 2019, 11:01:51 PM
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต) ประเภทไฟตก/ไฟดับ จำนวน ๒ ระบบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 2 แห่ง คือ
1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเม็กน้อย ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ระบบ เป็นเงิน 3,839,000.-บาท (สามล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสาเล้า ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ระบบ เป็นเงิน 3,839,000.-บาท (สามล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,678,000.-บาท (เจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)