Upload File For PHOuBON

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค => รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety => ข้อความที่เริ่มโดย: ssj08 ที่ ตุลาคม 29, 2019, 05:40:59 PM

หัวข้อ: แจ้งผลตรวจผักโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย_ตค62
เริ่มหัวข้อโดย: ssj08 ที่ ตุลาคม 29, 2019, 05:40:59 PM
เรียน คบส.อำเภอ ทุกท่าน

กลุ่มงาน คบส.ขอส่งผลการตรวจวิเคราะห์ผักในโรงครัว รพ. ประจำเดือน ต.ค.62 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เพื่อทราบ