แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Sangsukwaw

หน้า: [1] 2
2
รพ.ตาลสุม แจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำแผนการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2561

3
รพ.ตาลสุม ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม CFO

4
รพ.ตาลสุมส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมเรื่องการพัฒนาศักยภาพทีม CFO ระดับอำเภอ

5
เีรียน  ผู้รับผิดชอบ
รพ.ตาลสุม ส่ง 38 ตัวชี้วัด

6
รพ.ตาลสุมส่งใบตอบรับการเข้าอบรมโครงการส่งเสริมวินัยและจริยธรรม

7
โรงพยาบาลตาลสุมขอส่งรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินพกส ใหม่เพื่อให้ตรงตามการปฏิบัติงานจริงของลูกจ้างที่เปลี่ยนแปลงใหม่

8
เรียน  ผู้รับผิดชอบงาน พกส.
                  โรงพยาบาลตาลสุม ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

9
ขอแก้ไขระดับตำแหน่งนางอุไร  สอนอาจ  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

10
โรงพยาบาลตาลสุม ส่งรายชื่อข้าราชการเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาและทำลายหนังสือราชการ

11
โรงพยาบาลตาลสุม ส่งข้อมูลบุคลากรเครืออำเภอตาลสุม

12
เรียน  ผู้รับผิดชอบ
            โรงพยาบาลตาลสุม ขอแจ้งการจัดอัตรากำลังการจัดเวร OPD, ER, ICU, OR, LR, WARD, Supply

15
เรียน  ผู้รับผิดชอบ
           โรงพยาบาลตาลสุม ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2556

หน้า: [1] 2