แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - พีรวัส

หน้า: [1] 2 3 ... 13
1
แบบแปลนระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบลานทรายกรอง(ขนาดเล็ก) ของ ศบส.10(วิศวกรรับรอง)
BOQ ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบลานทรายกรอง(ขนาดเล็ก) ของ ศบส.10(วิศวกรรับรอง)

2
ประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งการเป็นกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษหรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนภาคประชาชน ในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563

3
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563

4
ubdate อนุบัญญัติที่น่าสนใจคัฟ

7
คู่มือการขอรับบริการ - อัตราค่าตรวจวเคราะห์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กรมอนามัย  ปี 61

8
สรุปรายงาน-แนวทางการดำเนินงาน AC ปี 2561 คัฟ

10
ตัวอย่าง.....คู่มือการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ใน รพ.สต.

11
ไฟล์ฐานข้อมูล NEHIS ที่เป็น .xls ใช้นำเข้าโปรแกรม

12
ไฟล์เกณฑ์ และ แบบประเมินชุมชนเข็มแข็ง Active Commu  ปี 61

13
ไฟล์ สำรวจข้อมูล อสวล.อำเภอ ปี 61

14
เอกสารโปรแกรม NEHIS

15
คู่มือการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการฯคัฟ  มี 2 เล่ม นส.แจ้งเวียนทุกหน่วยงานแล้วคัฟ และขอให้แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่งด้วยนะคัฟ

หน้า: [1] 2 3 ... 13