แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ssj08

หน้า: [1] 2 3 ... 47
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำทะเบียนข้อมูลร้านยาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง กำกับดูแล และควบคุมตามกฎหมาย และได้รับเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบร้านขายยาที่ดำเนินการประกอบกิจการขายยา โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 มาตรา 12 ห้ามมิให้ผู้ใด ผลิต ขายหรือนำเข้าหรือ สั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนปัจจุบัน เว้นแต่ได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา 101 ระวางโทษจำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่าน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายยา ดำเนินการตรวจสอบร้านยาในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้
 1.ร้านยาแผนปัจจุบัน ( ขย.1 ) ที่ได้รับอนุญาตให้ขายยาแผนปัจจุบัน
 2.ร้านยาแผนปัจจุบัน ( ขย.1 ) ที่ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดในใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน 3.ร้านยาที่ยื่นคำขอรับอนุญาตให้ขายยา (อยู่ระหว่างรอพิจารณาอนุญาตให้ขายยา)
 4.ร้านยาที่ดำเนินการประกอบกิจการขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติยา  พ.ศ.2510 มาตรา 12
แล้วรายงานผลการตรวจสอบมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายใน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อจะได้พิจารณาดำเนินการต่อไป

2
เรียน จนท.คบส.อำเภอทุกท่าน

     เนื่องจาก ปี 61 คณะอนุฯเขต 10 กำหนดแผนการลงพื้นที่โมบายยูนิตใหม่
โดยกำหนดให้ลงพื้นที่จังหวัดอุบลฯ 2 เดือน/ครั้ง ซึ่งได้มอบให้โมบายไป
วางแผนและแจ้งตารางลงพื้นที่ทุกจังหวัด แต่เนื่องจากขณะนี้ตารางงานยัง
ไม่มีการแจ้งมายัง สสจ. ดังนั้น สสจ.จึงประสานขอโมบายลงพื้นที่ก่อน ทั้งนี้
การตรวจผักในปีนี้
1.จะเน้นเฉพาะใน รพ.(โรงครัว/ร้านค้า/ตลาดสีเขียว)
2.ไม่มีการเก็บตัวอย่างที่ตลาด
3.ไม่กำหนดแบบล้าง/ไม่ล้าง ยึดตามอำเภอสะดวก
และรอบที่1/2561 โมบายยูนิตขอกำหนดเป็นวันที่18 มค 61 ดังนั้น สสจ.
ขอส่งแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ตามไฟล์แนบนี้

     ขณะนี้หนังสือรอลงนาม  จึงยังส่งไม่ถึงทุกอำเภอ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้
งานอาหารปลอดภัย (post marketing)
คบส.สสจ.อุบลฯ

3
เรียน จนท.คบส.อำเภอ ทุกท่าน

เนื่องจากมีข้อสั่งการด่วนจาก อย ให้ตรวจกระเช้าปีใหม่ โดย
1.เน้นตรวจกระเช้าอาหาร
2.เน้นตรวจสถานที่จำหน่าย ที่เป็นห้างท้องถิ่น (ไม่ใช่ห้างเซ็นทรัล บิ๊กซี แมคโคร โลตัส)
3.ใช้แบบฟอร์มตามไฟล์แนบที่ 1หรือ 2
4.เอกสารประกอบการตรวจ ให้ศึกษาตามไฟล์แนบที่ 3-6
5.กำหนดส่งภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 12.00 น.
ทั้งนี้ หนังสือสั่งการจาก อย จะส่งมาภายหลัง คาดว่าจะไม่ทันเวลาส่งรายงาน จึงขอให้ทุกท่านเร่งดำเนินการไปก่อน
ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

คบส.สสจ.อบ.

4
เรียน จนท.งาน คบส.ทุกท่าน
       สสจ.ขอส่งหนังสือสั่งการตามนโยบาย รพ. อาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข
ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลกลับภายใน 18 ธค 60 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

5
เรียน จนท.คบส. ทุกอำเภอ

             1. ผลิตภัณฑ์สริมอาหาร DOUBLE MAXX D.B.M CAPSULE
             2. ผลิตภัณฑ์สริมอาหาร (ตราบ้านแก้วใส)

6
เรียน จนท. คบส.ทุกอำเภอ
              ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหาร
               1. ผลิตภัณฑ์สริมอาหาร DOUBLE MAXX D.B.M CAPSULE
               2. ผลิภัณฑ์เสริมอาหารตราบ้านแก้วใส
              รายละเอียดตามไฟล์หนังสือแนบ

7
ขอส่งรายชื่อและแบบตรวจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 30 แห่ง จังหวัดอุบลค่ะ

8
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงาน ของท่านดำเนินการตรวจสถานพยาบาล ร้านยาและสถานที่ผลิตอาหาร  เพื่อประกอบการต่ออายุใบอนุญาต
1.ขอความกรุณารายงานผลการตรวจร้านยา และสถานที่ผลิตอาหารให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 
2.ขอความกรุณารายงานผลการตรวจสถานพยาบาล และคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฯให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ภายในวันที่   ๒๓  พฤศจิกายน ๒๕60  เพื่อนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดอุบลราชธานี
3.กำหนดการออกสัญจรต่ออายุใบอนุญาต ปี 2560 ตามเอกสารแนบ
รายชื่อสถานประกอบการและแบบตรวจตามเอกสารแนบค่ะ

11
PPT นำเสนอแนวทางการดำเนินการอาหารปลอดภัยต่อ รองปลัดกระทรวง

12
ขอส่งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม )โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 /2560

13
ขอส่งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

14
ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อพัฒนาจังหวัดต้นแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย

15
ขอเขิญร่วมประชุมเพื่อพัฒนาจังหวัดต้นแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย

หน้า: [1] 2 3 ... 47