แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - orachon

หน้า: [1] 2 3 ... 6
1
ส่งรายชื่ออบรมแพทยืแผนไทยใส่ใจโรคเรื้อรัง ที่กิจตรงวิลล์ รพ.ม่วงสามสิบ

2
ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมแพทย์แผนไทยใส่ใจโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลม่วงสามสิบ
จำนวน 1 คน
1. นางอรชร  ดวงแก้ว แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

3
ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์แผนไทยในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร วันที่ 27-29 มิ.ย.58 จำนวน 1 คน คือนางอรชร ดวงแก้ว
ตำแหน่ง         แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

4
ใบสมัครเข้าร่วมสำรวจพืชสมุนไพรในโครงการสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนาสมุนไพร
"เฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา"
ณ  หมู่บ้านกระโสบ  หมู่  ๔  ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี
บน พื้นที่ ๓๐๘ ไร่  ๓ งาน ๒๕ ตารางวา ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๘
------------------------------------------------------

๑. ตัวแทนจากอำเภอ...ม่วงสามสิบ..... จำนวน  ๒ คน ได้ แก่
       ๑.๑ แพทย์แผนไทย  จำนวน  ๑ คน
   ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).......นางอรชร........นามสกุล.........ดวงแก้ว.............
           ตำแหน่ง.......แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ.........ระดับ......ปฏิบัติการ
           สถานที่ทำงานปัจจุบัน....โรงพยาบาลม่วงสามสิบ...................
            โทรศัพท์มือถือ......0833703668.............
       ๑.๒ หมอพื้นบ้าน (หมอสมุนไพร) จำนวน  ๑ คน
   ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)..................-.....................นามสกุล.................-....................
           บ้านเลขที่...-......หมู่.....-......ตำบล........-................ถนน..............-........................................
            โทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ............-............................................

หมายเหตุ
๑. ผู้ที่จะร่วมเข้าสำรวจฯ  ขอให้พร้อมกันที่โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ในระหว่างวันที่    ๒๕ - ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐ น. เพื่อขึ้นรถตู้ต่อไปยังสถานที่สำรวจฯ
๒. การสำรวจในแต่ละวันจะเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
๓. การแต่งกายเสื้อผ้ารัดกุม  พร้อมในการออกพื้นที่ภาคสนาม
๔. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้ประสานงาน
ภญ.ฑิฆัมพร  พันธุ์พินิจ โทรศัพท์ ๐๙๔-๕๓๐๙๗๗๖

 *  ขอให้ส่งใบสมัครฯได้ที่ e-mail : thaimed_ubon@yahoo.co.th หรือรับส่งข้อมูลงานการแพทย์
แผนไทย  ภายในวันที่ ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ *

5
ยืนยันข้อมูลผู้ให้บริการ รพ.ม่วงสามสิบถูกต้อง

6
ส่งรายงานเดือน มีนาคม 2558 รพ.ม่วงสามสิบ

7
ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม FCT รพ.ม่วงสามสิบ

8
รายงานเดือนกุมภาพันธ์ 2558 รพ.ม่วงสามสิบ

9
ส่งรายงานเดือนมกราคม 2558 รพ.ม่วงสามสิบ

10
ส่งแบบประเมินมาตรฐานการนวดไทย รพ.ม่วงสามสิบปีงบ 2558

11
รายงานเดือนธันวาคม 2557 รพ.ม่วงสามสิบ

12
รายงานเดือน ตุลาคมและพฤศจิกายน 2557 รพ.ม่วงสามสิบ

13
ส่งข้อมูลผู้ให้บริการแพทย์แผนไทย รพ.ม่วงสามสิบ
***น.ส.ศิรภัสสร  แหม่งปัง ชื่อที่จังหวัด ...อับ..ไม่ถูกต้อง ได้ทำบันทึกแจ้งสสจ.แล้ววันนี้..พรุ่งนี้เอกสารน่าจะถึงสสจ.โดยรถ รพ. นะค่ะ

14
ส่งรายชื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพุมประสบการณ์การใช้ยาแผนไทยและยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ รพ.ม่วงสามสิบ
1. นางอรชร  ดวงแก้ว แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

15
เอกสารภาระกิจที่ 1 แพทย์แผนไทย CUP ม่วงสามสิบ(เตรียนรับผู้ตรวจ) 25มิ.ย.2557

หน้า: [1] 2 3 ... 6