แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - noei

หน้า: [1] 2 3 ... 19
1
ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุ

2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ตามแบบ สขร.1

3
ร่างประกาศ และ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ
จำนวน 22 หน่วย ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
โดยเห็นควรให้นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ
วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
เป็นระยะเวลา 3 วันทำการ  14 - 16 มีนาคม 2561 เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อโดยตรง โดยเปิดเผยตัว

4
ร่างประกาศ และ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ
จำนวน 22 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
โดยเห็นควรให้นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ
วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
เป็นระยะเวลา 3 วันทำการ  7 - 9 มีนาคม 2561 เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อโดยตรง โดยเปิดเผยตัว

5
ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ จำนวน 22 หน่วย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
จำนวน 39,560,000.-บาท (สามสิบเก้าล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

6
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
พร้อมติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 500 KVA ที่ โรงพยาบาลน้ำยืน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7
เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ จำนวน 82 หน่วย
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

8
ยกเลิกโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ จำนวน 82 หน่วย ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9
จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 500 KVA ที่ โรงพยาบาลน้ำยืน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน

10
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 4 ชั้น พร้อมลิฟท์ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,687 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง

11
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 4 ชั้น พร้อมลิฟท์ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,687 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง

12
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 4 ชั้น พร้อมลิฟท์ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,687 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง

13
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 4 ชั้น พร้อมลิฟท์ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,687 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง

14
ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ระบบ

15
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร ที่สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอน้ำยืน ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง

หน้า: [1] 2 3 ... 19