แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - noei

หน้า: [1] 2 3 ... 24
1
ราคากลางจ้างก่อสร้างอาคาร 6 ชั้น 144 เตียงเป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1หลัง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2
ราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารตึกผ่าตัด 4 ห้อง 2 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,248 ตารางเมตร
โรงพยาบาลตระการพืชผลตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง   
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
อาคารตึกผ่าตัด 4 ห้อง 2 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,248 ตารางเมตร
โรงพยาบาลตระการพืชผลตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง   
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
อาคาร 6 ชั้น 144 เตียงเป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1หลัง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร   
ตามแบบแปลนเลขที่ 5338/32 ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร   
ตามแบบแปลนเลขที่ 5338/32 ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งศรีอุดม ตำบลนาเกษม                 
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 
ปรับปรุงห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม  ตำบลตาลสุม  อำเภอตาลสุม
จังหวัดอุบลราชธานี  1 รายการ  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8
เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
88.08 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเลขที่ 5337/32 ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี้เหล็ก 
ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9
เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร   
ตามแบบแปลนเลขที่ 5338/32 ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม ตำบลตาลสุม                 
อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10
เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร   
ตามแบบแปลนเลขที่ 5338/32 ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11
เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร   
ตามแบบแปลนเลขที่ 5338/32 ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ตำบลโพธิ์ไทร
อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12
เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8   
(1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเลขที่   
5338/32 ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่ ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
จำนวน 1 หลัง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคา   
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13
ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 
ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร  ตำบลพิบูล
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ           
พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

14
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 
ปรับปรุงห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม  ตำบลตาลสุม  อำเภอตาลสุม
จังหวัดอุบลราชธานี  1 รายการ  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 
ปรับปรุงห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม  ตำบลตาลสุม  อำเภอตาลสุม
จังหวัดอุบลราชธานี  1 รายการ  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน้า: [1] 2 3 ... 24