แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - piyasak

หน้า: [1] 2 3 ... 5
1
แบบสรุปการสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ  ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อำเภอสว่างวีระวงศ์   จังหวัดอุบลราชธานี  ปี 2556

2
ประเมินเกณฑ์มาตรฐานพัฒนาระบบงานยาเสพติดด้านการบริหารจัดการ (พบยส.) อำเภอสว่างวีระวงศ์

3
แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาวิชาการอ.สว่างวีระวงศ์

4
แบบประเมินตนเอง ความ ก้าวหน้าในการดำเนินงาน CBL อ.สว่างวีระวงศ์

5
แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน สู่การวิจัยก้าวไกลสู่อาเซียน" อ.สว่าง

6
ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขที่ร่วมพัฒนางานสุขศึกษา อ.สว่างฯ

7
รายชื่อวิทยากรยาเสพติด    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์  จังหวัดอุบลราชธี
ขอเพิ่มจำนวนวิทยากรครับ  จาก ๑๐ คน เป็น ๒๐ คนครับ  ขอบคุณครับ

8
วิทยากรยาเสพติดอ.สว่างวีระวงศ์

9
โครงการอสม.สว่าง

10
แบบลงทะเบียนมหกรรม๑๙๙ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ  ขอให้ทุกอำเภอลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานในวันที่ ๒๐-๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอละ ๖๐ คน โดยให้นำส่งแบบลงทะเบียนที่กองอำนวยการจัดงาน หอประชุมไพรพยอม ในวันที่ ๒๐ กันยายน  ๒๕๕๕  ภายใน  ๑๒.๐๐ น.

11
อำเภอสว่างวีระวงศ์
๑.รพ.สต.สว่าง  นางจารุณี  บุญมั่น  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  ชำนาญการ
๒.รพ.สต.คำโพธิ์  นางเกวลิน  ทองเทพ  ตำแหน่งนักวิชาการ  ปฏิบัติการ
๓.นายปิยศักดิ์  ก้อนศิลา  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ชำนาญงาน

12
แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพสต.)อำเภอสว่างวีระวงศ์ 

13
แบบตอบรับการเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นพิธีกรและการประชาสัมพันธ์หน่วยงานสาธารณสุข

14
คุณนวลนิจ  ธีวันดา   ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ชำนาญการ

15
คุณนวลนิจ  ธีวันดา   ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ชำนาญการ

หน้า: [1] 2 3 ... 5