แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - nipatsanan

หน้า: [1] 2 3 ... 13
1
ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สาธิตประเมินและเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก รายการชุดเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM139 ข้อ)
อายุแรกเกิด – 6 ปี ชุดถุงผ้า จำนวน ๒๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2
รายงานผลการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลางก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
ขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร     
จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ (ครั้งที่ 2)

3
ร่างประกวดราคาการซื้อชุดอุปกรณ์สาธิตประเมินและเสริมสร้างพัฒนาการเด็กรายการชุดเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM ๑๓๙ ข้อ) อายุแรกเกิด – ๖ ปี ชุดถุงผ้า จำนวน ๒๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4
ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)
รอบ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5
ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
เนื่องจาก ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ความสว่าง
5,000 ANSI Lumesn จำนวน 2 เครื่อง  มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และวงเงินที่เสนอราคาสูงกว่า
วงเงินงบประมาณและราคาทีกำหนดไว้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
จึงยกเลิกการจัดซื้อรายการเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ความสว่าง 5,000 ANSI Lumesn จำนวน 2 เครื่อง   

6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต) ประเภทไฟตก/ไฟดับ จำนวน ๒ ระบบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 2 แห่ง คือ
1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเม็กน้อย ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ระบบ เป็นเงิน 3,839,000.-บาท (สามล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสาเล้า ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ระบบ เป็นเงิน 3,839,000.-บาท (สามล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,678,000.-บาท (เจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

8
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

9
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้จัดทำราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อใช้ในการจัดจ้างครั้งนี้ราคากลาง เป็นเงิน 7,678,000 บาท (เจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 2 แห่ง คือ
1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเม็กน้อย ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ระบบ เป็นเงิน 3,839,000 บาท (สามล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสาเล้า ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ระบบ เป็นเงิน 3,839,000 บาท (สามล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)


10
ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน     โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ                  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖2 (ครั้งที่ 2)

11
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

12
ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13
            ตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
ขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงวันที่  20  ธันวาคม 2561และผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ กิจการร่วมค้า พีบี อินเตอร์
            เนื่องจากได้ตรวจสอบการซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ชนะการเสนอราคา ในกรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ซึ่งขาดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามประกาศประกวดราคาฯ เพื่อให้การจัดจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฯ ดังกล่าว เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพคุ้มค่า และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ หากดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฯ ดังกล่าวต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 67 (3) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
            จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

             ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน  พ.ศ. 2562

14
 
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙
รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
                       ๑. เครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน
๒๕ เครื่อง
                       ๒. เครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ Va จำนวน ๘๕ เครื่อง
                       ๓. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๘ เครื่อง
                       ๔. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๖ เครื่อง
                       ๕. เครื่องพิมพ์ มัลติฟังก์ชั่น จำนวน ๑ เครื่อง
                       ๖. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๑ จำนวน ๓ เครื่อง
                       ๗. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Accsess Point) แบบที่ ๑ จำนวน ๑๐ เครื่อง
                       ๘. เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๓ จำนวน ๓ เครื่อง
                       ๙. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ความสว่าง ๕,๐๐๐ ANSI Lumesn จำนวน ๒ เครื่อง
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด                 
๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด   
๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://uploadfile.phoubon.in.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๒๖๒๖๙๓ต่อ๑๒๓๒ ในวันและเวลาราชการ
 ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านทางอีเมล์ suttipong.p@moph.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ โดยจังหวัดอุบลราชธานีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://uploadfile.phoubon.in.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

15
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไฟตก/ไฟดับ ขนาด 7.5 กิโลวัตต์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 ระบบ
เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

หน้า: [1] 2 3 ... 13