แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - nipatsanan

หน้า: [1] 2
1
จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น  เพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางพาเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาด้านบริหารกิจกรรมฯ ปีงบประมาณ 2561  ในระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม  2561  จังหวัดชลบุรี

2
จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาล (รถตู้)
ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,00,000.-บาท (สองล้านบาทถ้วน)

3
จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์
 จำนวน 1 เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้
ป็นเงิน1,250,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

4
จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาล (รถตู้)
ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,00,000.-บาท (สองล้านบาทถ้วน)

5
เปิดเผยราคากลางจัดจ้างทำปฎิทินสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561
เปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน 8 รายการ
เปิดเผยราคากลางจัดจ้างเหมาจัดเวทีกิจกรรมรณรงค์และจ้างเหมาจัดบูธนิทรรศการงานรณรงค์ KicK Off

6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
จำนวน 4 หน่วย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7
ประกาศขายทอดตลาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)
ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2561 ขายทอดตลาด 5 มิถุนายน 2561 ลงทะเบียนเวลา 09.00 - 10.00 น. ประมูลเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ.ห้องประชุมสนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

8
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ
ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ จำนวน 4 หน่วย วงเงินงบประมาณ 6,600,000.-บาท (หกล้านหกแสนบาทถ้วน)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)

9
สรุปผลโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 3

10
ร่างประกาศ และ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
จำนวน 4 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
1.เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า  300 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง
2.เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง จำนวน 1 เครื่อง
3.กล้องส่องตรวจและรักษาในข้อ

11
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน 4 ชั้น           
พร้อมลิฟท์ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,687 ตารางเมตร                 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12
จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ จำนวน 82 หน่วย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น 17,688,400.-บาท (สิบเจ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

13
ร่างประกาศ และ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ
จำนวน 22 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
โดยเห็นควรให้นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ
วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
เป็นระยะเวลา 3 วันทำการ  13 - 18 ธันวาคม 2560 เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อโดยตรง โดยเปิดเผยตัว

14
ร่างประกาศ และ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ
จำนวน 82 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)


15
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 50,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง ๆ ละ 57,000.-บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
รวมเป็นเงิน 456,000.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

หน้า: [1] 2