แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - พีรวัส

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
แบบแปลนระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบลานทรายกรอง(ขนาดเล็ก) ของ ศบส.10(วิศวกรรับรอง)
BOQ ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบลานทรายกรอง(ขนาดเล็ก) ของ ศบส.10(วิศวกรรับรอง)

2
ประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งการเป็นกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษหรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนภาคประชาชน ในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563

3
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563

4
ubdate อนุบัญญัติที่น่าสนใจคัฟ

5
คู่มือการขอรับบริการ - อัตราค่าตรวจวเคราะห์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กรมอนามัย  ปี 61

6
สรุปรายงาน-แนวทางการดำเนินงาน AC ปี 2561 คัฟ

8
ตัวอย่าง.....คู่มือการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ใน รพ.สต.

9
ไฟล์ฐานข้อมูล NEHIS ที่เป็น .xls ใช้นำเข้าโปรแกรม

10
ไฟล์เกณฑ์ และ แบบประเมินชุมชนเข็มแข็ง Active Commu  ปี 61

11
ไฟล์ สำรวจข้อมูล อสวล.อำเภอ ปี 61

12
เอกสารโปรแกรม NEHIS

13
คู่มือการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการฯคัฟ  มี 2 เล่ม นส.แจ้งเวียนทุกหน่วยงานแล้วคัฟ และขอให้แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่งด้วยนะคัฟ

14
คู่มือแนวทางการหมู่บ้านจัดการสุขภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม2560  แถมคู่มือ งาน อสวล.อีก2เล่มคัฟ

15
   
รายชื่อคู่มือที่ควรLoadมาไว้ใช้ในงาน อสวล.2560 และก็อีก3เล่มคัฟ

หน้า: [1] 2 3 ... 10