แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - ssj08

หน้า: [1] 2 3 ... 42
2
ข้อมูล สถานพยาบาล จังหวัดอุบลราชธานี แยกตามรายอำเภอ ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561

3
สสจ อุบล ขอความร่วมมือจาก จนท ที่รับผิดชอบงาน คบส ใน รพ สสอ ตรวจ ร้านขายยา สถานพยาบาล สถานที่ผลิต นำเข้าอาหาร ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2561

4
สสจ อุบล ขอความร่วมมือให้ จนท ผู้รับผิดชอบงาน คบส ใน รพ และ สสอ  ตรวจสถานที่ผลิต นำเข้าเครื่องสำอางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ภายใน 24 สิงหาคม 2561

5
รบกวน พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพระดับจังหวัด และ ระดับอำเภอ ถ่ายภาพสถานประกอบการ ตามแบบตัวอย่างที่แนบมาให้นี้ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตต่อไป  ขอบคุณค่ะ

6
แผนการเก็บตัวอย่างผักส่งตรวจวิเคราะห์ ปีงบประมาณ 2561

7
หนังสือเชิญประชุม โครงการอบรมพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เขต 10
ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมลำดวนทอง  โรงแรมพรหมพิมาณ อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

9
เรียน จนท.คบส.ทุกท่าน
      ส่งสำเนาหนังสือที่สธ1010.3/2996 ลว 12 มีนาคม 2561 เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

10
ขอความร่วมมือก็บตัวอย่างผักในรพ.ส่งตรวจวิคราะห์  ส่งในวันที่ 29 มี.ค.61 ภายในวลา 12.00 น.
ตามเอกสารแนบ

                                                                     ขอบคุณค่ะ

11
กลุ่มงาน คบส. ขอความร่วมมือในการตรวจสถานที่ผลิตและเก็บตัวอย่างอาหาร
   -น้้ำบริโภคฯ
   -น้ำแข็ง
   -ไอศกรีม
   -เครื่องดื่ม
รายละเอียดตามหนังสือและสิ่งที่ส่งมาด้วย
                    ขอบคุณค่ะ
                    ภญ.ณัฏฐณิชา  แสนทวีสุข

12
กลุ่มงาน คบส. ขอความร่วมมือในการตรวจสถานที่ผลิตและเก็บตัวอย่างอาหาร
   -น้้ำบริโภคฯ
   -น้ำแข็ง
   -ไอศกรีม
   -เครื่องดื่ม
รายละเอียดตามหนังสือและสิ่งที่ส่งมาด้วย
                    ขอบคุณค่ะ
                    ภญ.ณัฏฐณิชา  แสนทวีสุข

13
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำทะเบียนข้อมูลร้านยาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง กำกับดูแล และควบคุมตามกฎหมาย และได้รับเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบร้านขายยาที่ดำเนินการประกอบกิจการขายยา โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 มาตรา 12 ห้ามมิให้ผู้ใด ผลิต ขายหรือนำเข้าหรือ สั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนปัจจุบัน เว้นแต่ได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา 101 ระวางโทษจำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่าน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายยา ดำเนินการตรวจสอบร้านยาในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้
 1.ร้านยาแผนปัจจุบัน ( ขย.1 ) ที่ได้รับอนุญาตให้ขายยาแผนปัจจุบัน
 2.ร้านยาแผนปัจจุบัน ( ขย.1 ) ที่ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดในใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน 3.ร้านยาที่ยื่นคำขอรับอนุญาตให้ขายยา (อยู่ระหว่างรอพิจารณาอนุญาตให้ขายยา)
 4.ร้านยาที่ดำเนินการประกอบกิจการขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติยา  พ.ศ.2510 มาตรา 12
แล้วรายงานผลการตรวจสอบมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายใน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อจะได้พิจารณาดำเนินการต่อไป

14
เรียน จนท.คบส.อำเภอทุกท่าน

     เนื่องจาก ปี 61 คณะอนุฯเขต 10 กำหนดแผนการลงพื้นที่โมบายยูนิตใหม่
โดยกำหนดให้ลงพื้นที่จังหวัดอุบลฯ 2 เดือน/ครั้ง ซึ่งได้มอบให้โมบายไป
วางแผนและแจ้งตารางลงพื้นที่ทุกจังหวัด แต่เนื่องจากขณะนี้ตารางงานยัง
ไม่มีการแจ้งมายัง สสจ. ดังนั้น สสจ.จึงประสานขอโมบายลงพื้นที่ก่อน ทั้งนี้
การตรวจผักในปีนี้
1.จะเน้นเฉพาะใน รพ.(โรงครัว/ร้านค้า/ตลาดสีเขียว)
2.ไม่มีการเก็บตัวอย่างที่ตลาด
3.ไม่กำหนดแบบล้าง/ไม่ล้าง ยึดตามอำเภอสะดวก
และรอบที่1/2561 โมบายยูนิตขอกำหนดเป็นวันที่18 มค 61 ดังนั้น สสจ.
ขอส่งแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ตามไฟล์แนบนี้

     ขณะนี้หนังสือรอลงนาม  จึงยังส่งไม่ถึงทุกอำเภอ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้
งานอาหารปลอดภัย (post marketing)
คบส.สสจ.อุบลฯ

15
เรียน จนท.คบส.อำเภอ ทุกท่าน

เนื่องจากมีข้อสั่งการด่วนจาก อย ให้ตรวจกระเช้าปีใหม่ โดย
1.เน้นตรวจกระเช้าอาหาร
2.เน้นตรวจสถานที่จำหน่าย ที่เป็นห้างท้องถิ่น (ไม่ใช่ห้างเซ็นทรัล บิ๊กซี แมคโคร โลตัส)
3.ใช้แบบฟอร์มตามไฟล์แนบที่ 1หรือ 2
4.เอกสารประกอบการตรวจ ให้ศึกษาตามไฟล์แนบที่ 3-6
5.กำหนดส่งภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 12.00 น.
ทั้งนี้ หนังสือสั่งการจาก อย จะส่งมาภายหลัง คาดว่าจะไม่ทันเวลาส่งรายงาน จึงขอให้ทุกท่านเร่งดำเนินการไปก่อน
ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

คบส.สสจ.อบ.

หน้า: [1] 2 3 ... 42