แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - sopitsuda

หน้า: [1] 2 3 ... 9
1
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พ.ราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 6 อัตรา ครั้งที่ 3

2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

3
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๒ คัน
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนโตโยต้าอุบลราชธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า โดยเสนอราคาต่ำสุด
เป็นเงินทั้งสิ้น 1,460,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

5
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท สยามนิสสัน มหานคร จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๗๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

6
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล รพ.นาเยีย

7
จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) รายการ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๒ คัน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีไค
ต.ศรีไค อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

8
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รายการรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  2,400  ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  90  กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เพื่อสนับสนุนการออกปฎิบัติภารกิจ  ของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

9
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล รพ.นาเยีย

10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล รพ.นาเยีย

11
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รพ.นาเยีย

12
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.บุญฑริก

13
ด้วย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาซื้
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รายการรถพยาบาล  (รถตู้)  ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี 
(มีเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ) จำนวน 1 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000.-บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลโขงเจียม  อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 
ด้วยงบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ส่วน 10%)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

14
ด้วยโรงพยาบาลนาจะหลวย มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า
รายการสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์  พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง
ราคา  1,700,000.-บาท

15
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการ (12 ตำแหน่ง) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

หน้า: [1] 2 3 ... 9