แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - sopitsuda

หน้า: [1] 2 3 ... 11
1
เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ จำนวน 4 หน่วย
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

2
ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ จำนวน 4 หน่วย
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ เห็นควรยกเลิกรายการครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ จำนวน 4 หน่วย  ดังนี้
1. เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
2.เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง จำนวน 1 ชุด
เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
3. กล้องส่องตรวจและรักษาในข้อ จำนวน 1 ชุด เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ
จำนวน 22 หน่วย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4
ร่างประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาล (รถตู้)
ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 วันทำการ เพื่อให้ผู้ประกอบการ มีความคิดเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อโดยตรง โดยเปิดเผยตัว
ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 25 เมษายน 2561

5
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์
จำนวน 1 เครื่อง ในวงเงินจำนวน 1,250,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ด้วยงบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ส่วน 20%)
ภายใต้โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ
จำนวน 82 หน่วย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7
จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ จำนวน 22 หน่วย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น 39,528,300.-บาท (สามสิบเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

8
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2561

9
ประกาศรับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

10
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาล (รถตู้)
ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ในวงเงินจำนวน 2,000,000.-บาท (สองล้านบาทถ้วน)
ด้วยงบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ส่วน 20%)
ภายใต้โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

11
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พ.ราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

13
รายงานผลการกำหนดราคากลางงานกั้นโดม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

14
ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ จำนวน 82 หน่วย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 17,688,400.-บาท (สิบเจ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

15
ยกเลิกโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ
จำนวน 22 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ
จำนวน 22 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลขที่ e-015/2561 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
กำหนดให้ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสาร
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2561 
และกำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่  8 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

หน้า: [1] 2 3 ... 11