แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - nipatsanan

หน้า: [1] 2 3 ... 7
1
จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
รายการติดตั้งระบบเครือข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ                   
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 630,000.-บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

2
จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมขนาดใหญ่
 จำนวน 2 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจัดซื้อจัดจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ 
เป็นเงินทั้งสิ้น 1,800,000.-บาท  (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) 

3
จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,144,780.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

4
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 
อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร
ที่ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ  ตำบลม่วงสามสิบ  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง   
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

5
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
88.08 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเลขที่ 5337/32 ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองคอน 
ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6
เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 
          บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำแดง  ตำบลเตย
         อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
         ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7
เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 
          บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำแดง  ตำบลเตย
         อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
         ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8
เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 
          บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
         88.08 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเลขที่ 5337/32 ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปะอาว 
         ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
         งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9
เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 
          บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
         88.08 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเลขที่ 5337/32 ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปะอาว 
         ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
         งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10
เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 
          บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
         88.08 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเลขที่ 5337/32 ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ   
         ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
         งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11
เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 
          บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
         88.08 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเลขที่ 5337/32 ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ   
         ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
         งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12
เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 
          บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
         88.08 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเลขที่ 5337/32 ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้งลิง   
        ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
        งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13
เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 
          บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
         88.08 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเลขที่ 5337/32 ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้งลิง   
        ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
        งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ
จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 920,000.-บาท (เก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมงบประมาณ 4,600,000.-บาท (สี่ล้านหกแสนบาทถ้วน)
จัดสรรให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 แห่ง ๆ ละ 1 เครื่อง ดังนี้
1) ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้ามพร้า ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปทุม ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
4) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยข่า ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
5) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

15
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
88.08 ตารางเมตร  ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี้เหล็ก 
ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน้า: [1] 2 3 ... 7