แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - nipatsanan

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเค็ง ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และเตรียมความพร้อมการบริหารงบประมาณฯ รายการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัยของบุคลากรสาธารณสุข             

2
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ รายละเอียดดังนี้
         1. เครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 25 เครื่อง ๆละ
4,290.-บาท (สี่พันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เป็นเงินทั้งสิ้น 172,500.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน)
         2. เครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 Va จำนวน 85 เครื่อง ๆ ละ 1,750.-บาท
(หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท) เป็นเงินทั้งสิ้น 148,750.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
         3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 8 เครื่อง ๆ ละ 16,000.-บาท
(หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 128,000.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
         4. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ
17,000.-บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เป็นเงินทั้งสิ้น 102,000.-บาท (หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน)
         5. เครื่องพิมพ์ มัลติฟังก์ชั่น จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 9,000.-บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
         6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ
13,000.-บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) เป็นเงินทั้งสิ้น 39,000.-บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
         7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Accsess Point) แบบที่ 1 จำนวน 10 เครื่อง ๆ ละ 5,100.-บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เป็นเงินทั้งสิ้น 51,000.-บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
         8. เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ
35,000.-บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นเงินทั้งสิ้น 105,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)
         9. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ความสว่าง 5,000 ANSI Lumesn จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ
30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000.-บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 750,000.-บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

3
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 22 เครื่อง ๆ ละ 22,000.-บาท
(สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 484,000.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

4
ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 44 เครื่อง ๆ ละ 70,000.-บาท
(เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,080,000.-บาท (สามล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)

5
ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา
จำนวน 22 เครื่อง ๆ ละ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 440,000.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

6
ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) ขนาด 40 ลิตร จำนวน 22 เครื่อง ๆ ละ 95,000.-บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,090,000.-บาท (สองล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน)

7
ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone)  จำนวน 188 เครื่อง ๆ ละ 30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,640,000.-บาท (ห้าล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

8
ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องปั่นฮีมาโตคริต จำนวน 22 เครื่อง ๆ ละ 80,000.-บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,760,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาท)

9
ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร จำนวน
44 เครื่อง ๆ ละ 40,000.-บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)  งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,760,000.-บาท (หนึ่งล้าน
เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

10
ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)
พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 95,000.-บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 570,000.-บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
   


11
ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชนิด 12 ลีด พร้อมระบบแปรผลอัตโนมัติ (EKG)
จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 178,000.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 356,000.-บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

12
 ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Eco II จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 321,000.-บาท
(สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,284,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

13
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
ขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14
ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างระบบโสตทัศนูปกรณ์
ห้องประชุมขนาดใหญ่ จำนวน 2 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e-25/2562 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 กำหนด
ให้ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในระหว่างวันที่ 12 – 19 พฤศจิกายน ๒๕๖1 และกำหนด ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. นั้น
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท ที. ที. คอม จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,800,000.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

15
ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ จำนวน 3 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e-27/2562 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน2561
กำหนดให้ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2561 และกำหนด ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. นั้น

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท สุพรีร่า อินโนเวชั่น จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด
เป็นเงินทั้งสิ้น 6,300,000.-บาท (หกล้านสามแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หน้า: [1] 2 3 ... 10