แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - jboonsong

หน้า: [1] 2 3 4
1
ตามไฟล์แนบครับ

2
เรียน ผู้รับผิดชอบทุกท่านครับ
       ปี 2560 ไฟล์ที่ใช้กรอกข้อมูลไม่ได้สร้างขึ้นใหม่ เพื่อแก้ไขการ copy & paste ไม่ได้ แต่ละอำเภอให้บันทึกและกรองข้อมูล เพื่อกรอกและกรองรายงานระดับอำเภอในแต่ละข้อเองนะครับ

4
โปรแกรมการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงตามกลุ่มอายุครับ

7
ตามแนบครับ

8
ตามไฟล์แนบครับ

9
รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข / Match ICD 9 CM To ICD 10 TM
« เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2012, 09:59:49 AM »
ตามไฟล์แนบครับ

11
ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดทำโครงการประเมินผลกองทุนทันตกรรม จังหวัดอุบลราชธานี ปี ๒๕๕๕๕ เพื่อประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความเป็นธรรมในการดำเนินงานภายใต้กองทุนทันตกรรม นั้น
      ในการนี้  เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวสำเร็จตามวัตถุประสงค์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีจึงใคร่ขอให้ทุกอำเภอได้ดำเนินเก็บและรวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์มและกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด และขอความร่วมมือส่งกลับกลุ่มงานทันตสาธารณสุข ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ เพื่อรวบรวมและทำการประเมินผลกองทุนทันตกรรมภาพรวมจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ไฟล์เอกสารทั้งหมด สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://uploadfile.phoubon.in.th/ รับ-ส่งข้อมูลงานทันตสาธารณสุข รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

12
รบกวนให้รพ.สต.ที่มีทันตาภิบาลทุกแห่งประเมินแลส่งกลับกลุ่มงานทันตะ สสจ.ภายในวันที่ 15 ก.ย 55 ครับ ตามไฟล์แนบครับ

13
เรียนทันตบุคลากรทุกท่าน
        สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมชี้แจงเกณฑ์พัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากผ่านระบบ E-conference ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดของแต่ละจังหวัด 
       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเชิญหัวหน้างานทันตกรรม รพศ. หวหน้าฝ่ายทันตะ รพช. และตัวแทนทันตบุคลากรในอำเออที่ยังไม่มี รพ. อำเภอละ ๑ ท่านเข้าร่วมประชุมในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ชั้นใต้ดิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อประสิทธิภาพในการประชุมแลกเปลี่ยน ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมดาวน์โหลดเอกสารเกณฑ์พัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากได้ที่เว็ปไซต์ของสำนักบริหารการสาธารณสุข (http://phdb.moph.go.th) เมนูบริการข้อมูล download เมนูย่อย หัวข้อมาตรฐาน/แนวทาง เพื่อทำการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุมในครั้งนี้
       ขออภัยในความล่าช้า หนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจะออกวันนี้ รบกวนผู้ที่ทราบข่าวได้ประสานเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนครับ

14
รายละเอียดตามไฟล์แนบครับ

15
ตัวอย่างการทำจัดซื้อ

หน้า: [1] 2 3 4