แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - uploadfile

หน้า: [1] 2
1
chrome version 22 สำหรับแก้ปัญหาภาษาไทย สี่เหลี่ยม
1. uninstall chrome old
2. intsall chrome version 22
3. close update auto

2
โปรแกรมซูมหน้าจอ มีประโยชน์มากสำหรับพรีเซนต์งาน
https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897434.aspx

วิธีการใช้งาน
1.เปิดโปรแกรม
2.มีฟังก์ชั่นการซูมอยู่ 4 แบบ (กดปุ่ม Ctrl+1 ,Ctrl+2, Ctrl+3, Ctrl+4)
3.ไฮไลน์โดยการซูมแล้วคลิกซ้าย 1 ครั้ง (เปลี่ยนสีไฮไลน์ กด R,B,G,Y,O)
4.กด Esc เพื่อออกจากโหมดซูม กลับสู่หน้าจอปกติ

3
นับโรค

4
SET @startdate := '2013-10-01';
SET @enddate := '2014-09-30';
SELECT
person.pcucodeperson,
person.pid,
person.hcode,
person.prename,
person.fname,
person.lname,
person.birth,
person.sex,
person.idcard,
DATE_FORMAT(FROM_DAYS(TO_DAYS(now()) - TO_DAYS(person.birth)), '%Y') + 0 AS age,
n.pcucode,
n.pid,
h.villcode

FROM
person
LEFT JOIN
(SELECT pcucode,pid,screen_date FROM ncdpersonscreenall WHERE screen_date BETWEEN @startdate and @enddate)as n ON person.pcucodeperson = n.pcucode AND person.pid = n.pid
INNER JOIN
house h ON person.hcode = h.hcode
WHERE
(DATE_FORMAT(FROM_DAYS(TO_DAYS(now()) - TO_DAYS(person.birth)), '%Y') + 0) >= 15
AND ISNULL(n.pcucode)
AND CONCAT(person.pcucodeperson,person.pid) NOT IN (SELECT CONCAT(personchronic.pcucodeperson,personchronic.pid) FROM personchronic )
ORDER BY h.villcode

5
SELECT
CONCAT(ctitle.titlename,person.fname,' ',person.lname)AS 'ชื่อ-สกุล',
GetAgeYearNum(person.birth,CURRENT_DATE)AS 'อายุ',
CONCAT(person.hnomoi,' ','หมู่',person.mumoi) AS 'ที่อยู่',
CONCAT(MAX(CASE WHEN MONTH(visit.visitdate)=10 THEN substr(visit.pressure,1,INSTR(visit.pressure,'/')-1) ELSE '' END) ,'/',
MAX(CASE WHEN MONTH(visit.visitdate)=10 THEN substr(visit.pressure,INSTR(visit.pressure,'/')+1,LENGTH(visit.pressure)-INSTR(visit.pressure,'/')) ELSE '' END) ) as 'ต.ค.',
MAX(CASE WHEN MONTH(visit.visitdate)=11 THEN substr(visit.pressure,1,INSTR(visit.pressure,'/')-1) ELSE '' END) AS 'พ.ย.',
MAX(CASE WHEN MONTH(visit.visitdate)=12 THEN substr(visit.pressure,1,INSTR(visit.pressure,'/')-1) ELSE '' END) AS 'ธ.ค.',
MAX(CASE WHEN MONTH(visit.visitdate)=1 THEN substr(visit.pressure,1,INSTR(visit.pressure,'/')-1) ELSE '' END) AS 'ม.ค.',
MAX(CASE WHEN MONTH(visit.visitdate)=2 THEN substr(visit.pressure,1,INSTR(visit.pressure,'/')-1) ELSE '' END) AS 'ก.พ.',
MAX(CASE WHEN MONTH(visit.visitdate)=3 THEN substr(visit.pressure,1,INSTR(visit.pressure,'/')-1) ELSE '' END) AS 'มี.ค.',
MAX(CASE WHEN MONTH(visit.visitdate)=4 THEN substr(visit.pressure,1,INSTR(visit.pressure,'/')-1) ELSE '' END) AS 'เม.ย.',
MAX(CASE WHEN MONTH(visit.visitdate)=5 THEN substr(visit.pressure,1,INSTR(visit.pressure,'/')-1) ELSE '' END) AS 'พ.ค.',
MAX(CASE WHEN MONTH(visit.visitdate)=6 THEN substr(visit.pressure,1,INSTR(visit.pressure,'/')-1) ELSE '' END) AS 'มิ.ย.',
MAX(CASE WHEN MONTH(visit.visitdate)=7 THEN substr(visit.pressure,1,INSTR(visit.pressure,'/')-1) ELSE '' END) AS 'ก.ค.',
MAX(CASE WHEN MONTH(visit.visitdate)=8 THEN substr(visit.pressure,1,INSTR(visit.pressure,'/')-1) ELSE '' END) AS 'ส.ค.',
MAX(CASE WHEN MONTH(visit.visitdate)=9 THEN substr(visit.pressure,1,INSTR(visit.pressure,'/')-1) ELSE '' END) AS 'ก.ย.'
FROM person
INNER JOIN ctitle ON person.prename = ctitle.titlecode
INNER JOIN personchronic ON person.pid=personchronic.pid
INNER JOIN cdisease ON personchronic.chroniccode=cdisease.diseasecode
INNER JOIN house ON person.hcode = house.hcode AND person.pcucodeperson = house.pcucode
INNER JOIN visit ON person.pcucodeperson = visit.pcucodeperson
AND person.pid = visit.pid
INNER JOIN village ON house.villcode = village.villcode AND house.pcucode = village.pcucode
WHERE visit.visitdate BETWEEN '2013-10-01' AND '2014-09-30'
AND SUBSTRING(house.villcode,7,2)<> '00' AND substr(visit.pressure,1,INSTR(visit.pressure,'/')-1) BETWEEN 130 AND 250 AND substr(visit.pressure,INSTR(visit.pressure,'/')+1,LENGTH(visit.pressure)-INSTR(visit.pressure,'/')) BETWEEN 90 AND 250
AND personchronic.chroniccode BETWEEN 'E10' AND 'E14.9'
GROUP BY personchronic.pid
ORDER BY village.villno

6
SELECT
personchronic.pcucodeperson,
personchronic.pid,
v.diagcode,
v.dxtype
FROM
personchronic
INNER JOIN
(SELECT visit.pcucodeperson,visit.pid,visitdiag.diagcode,visitdiag.dxtype FROM visit,visitdiag WHERE
visitdiag.diagcode IN ('I10', 'I15.0', 'I15.1', 'I15.2', 'I15.8', 'I15.9') AND
visit.pcucode = visitdiag.pcucode AND visit.visitno = visitdiag.visitno AND visitdiag.dxtype IN ('01','04') AND
visit.visitdate BETWEEN '2013-10-01' AND '2013-10-31'
)as v
ON personchronic.pcucodeperson = v.pcucodeperson AND personchronic.pid = v.pid
WHERE
personchronic.chroniccode IN ('I10', 'I15.0', 'I15.1', 'I15.2', 'I15.8', 'I15.9') AND
personchronic.datefirstdiag < '2013-10-01'
ORDER BY
personchronic.pid  ASC

7
ณ เดือน ตุลาคม 2556

SELECT DISTINCT
personchronic.pcucodeperson,
personchronic.pid,
personchronic.chroniccode,
personchronic.datefirstdiag
FROM
personchronic
WHERE
personchronic.chroniccode IN ('I10', 'I15.0', 'I15.1', 'I15.2', 'I15.8', 'I15.9') AND
personchronic.datefirstdiag < '2013-10-01'
ORDER BY
personchronic.pid  ASC

8
HT ทั้งหมด

SELECT DISTINCT
personchronic.pcucodeperson,
personchronic.pid,
personchronic.chroniccode,
personchronic.datefirstdiag
FROM
personchronic
WHERE
personchronic.chroniccode IN ('I10', 'I15.0', 'I15.1', 'I15.2', 'I15.8', 'I15.9')
ORDER BY
personchronic.pid  ASC

9
เวบดูแนวโน้มโรคเรื้อรัง

1.ติดตั้ง appserv (ไม่ต้องเลือก mysql) ที่เครื่องแม่ข่าย(server)
2.extract chronic.zip ไปไว้ที่ c:/appserv/www
3.extract yii1113.zip ไปไว้ที่ c:/appserv/www
4.แก้ไข c:/windows/php.ini บรรทัดที่    ;extension=php_pdo_mysql.dll
เอาเครื่องหมาย ; ออก จากหน้าบรรทัด
6. restart appserv ใหม่อีกครั้ง
เสร็จแล้วเรียก http://localhost/chronic/ ด้วย web browser
หมายเหตุ : เครื่องลูกข่าย เรียกใช้ http://เบอร์ ip เครื่อง serverใน รพ.สต./chronic/ ด้วย web browser

แนะนำ หรือ ติชมโปรแกรม ได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.อุบลราชธานี ครับ

10
SELECT
cdisease.diseasenamethai,
visitdiag.diagcode,
Count(visitdiag.diagcode) AS diag
FROM
visitdiag
INNER JOIN visit ON visitdiag.pcucode = visit.pcucode AND visitdiag.visitno = visit.visitno
INNER JOIN cdisease ON cdisease.diseasecode = visitdiag.diagcode
WHERE
visit.visitdate BETWEEN '2012-10-01' AND '2013-09-30'
GROUP BY
visitdiag.diagcode
ORDER BY
diag DESC
limit 10

11
SELECT
person.pcucodeperson,
person.pid,
person.hcode,
person.prename,
person.fname,
person.lname,
person.birth,
person.sex,
person.idcard,
DATE_FORMAT(FROM_DAYS(TO_DAYS(now()) - TO_DAYS(person.birth)), '%Y') + 0 AS age,
n.pcucode,
n.pid
FROM
person
LEFT JOIN
(SELECT pcucode,pid,screen_date FROM ncdpersonscreenall WHERE screen_date BETWEEN "2012-10-01" and "2013-09-30")as n ON person.pcucodeperson = n.pcucode AND person.pid = n.pid
WHERE
(DATE_FORMAT(FROM_DAYS(TO_DAYS(now()) - TO_DAYS(person.birth)), '%Y') + 0) >= 15
AND ISNULL(n.pcucode)

12
SELECT *,
personchronic.pcucodeperson,
personchronic.pid
FROM
ncdpersonscreenall
LEFT JOIN personchronic ON ncdpersonscreenall.pcucode = personchronic.pcucodeperson AND ncdpersonscreenall.pid = personchronic.pid
WHERE
ncdpersonscreenall.screen_date BETWEEN "2012-10-01" and "2013-09-30"
AND ISNULL(personchronic.pcucodeperson)

13
จุดเด่นของโปรแกรม Skype
- ดาวน์โหลดฟรี !
- ผู้ใช้บริการสามารถทำการโทรศัพท์ฟรีๆ ระหว่างสมาชิก ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลก
- คุณภาพเสียงดีเยี่ยมเหมือนใช้โทรธรรมดา เสียงตอบกลับของคู่สนทนาชัดเจน
- รองรับการใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ,  Pocket PC
- เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ทำให้สามารถค้นหาเพื่อนใหม่ๆได้ง่ายๆ จากทั่วโลก
- สามารถโทรเข้าจากโทรศัพท์พื้นฐานเข้ามายัง Skype ได้ (SkypeIn)
- สามารถโทรออกจาก Skype เข้าไปยังโทรศัพท์พื้นฐานได้ (SkypeOut)
- สามารถโอนสายเรียกจาก Skype เข้าไปยังโทรศัพท์พื้นฐานปลายทางได้ (เฉพาะลูกค้าที่ใช้ SkypeOut)

ประเภทบริการของ Skype
1. โทรระหว่างสมาชิก Skpye ด้วยกันเอง (PC-to-PC) เป็นบริการฟรี
2. โทรไปยังเบอร์โทรศัพท์ทั่วไปหรือโทรมาจากโทรศัพท์ทั่วไป (PC-to-Phone และ Phone-to-PC) แบ่งเป็น
- SkypeIn คือ การสมัครเบอร์ของ Skype เพื่อรองรับการโทรเข้าจากโทรศัพท์พื้นฐานทั่วโลกในราคาประหยัด
- SkypeOut คือ การสมัครใช้บริการของ Skype เพื่อโทรออกจาก Skype ไปยังโทรศัพท์พื้นฐานทั่วโลกและ ที่พิเศษกว่านั้นคือ ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียน SkypeOut สามารถ Forward Skype ของคุณ เข้าไปยังโทรศัพท์พื้นฐานที่คุณต้องการได้ในขณะที่คุณ Offline เมื่อมีผู้โทรเข้า Skype ของคุณ ช่วยทำให้คุณไม่พลาดการติดต่อ

ดาวน์โหลดที่นี่ Skype v5.8.0.156 Portable

14
set tablevalidate to 0
use <damagefile>
copy to newfile
...

ใช้สำหรับ ... error 2091 ที่ว่า Table "name" has become corrupted. The table will need to be repaired before using again. (Error 2091)


15
ให้เราพิมพ์ คำสั่ง เพื่อสลับไปที่ ไดรฟ์แฟลชไดรฟ์ เช่น แฟลชไดรฟ์ผมอยุ่ H:
G:\Document and Settings\Administrator> h: <----- พิมพ์ h: แล้วกด Enter
จะมาขึ้นดังนี้
H:\>
(อันนี้ แล้วแต่ว่า แฟลชไดรฟ์ คุณอยู่ ไหน ถ้า อยู๋ที่ G: ก็พิมพ์ g: )
หลังจากนั้นเป็นส่วนสำคัญคือการ ใส่คำสั่งAttribute

H:\> attrib *.* -s -h -a -r /d /s (เว้น ช่องไฟด้วยนะครับ)

แล้วรอซํกครู่ ให้มันทำงานจนกลับไปที่
H:\>

หน้า: [1] 2