แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - แม่ลูกจันทร์

หน้า: [1] 2 3 ... 7
2
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มพูนทักษะวเคราะห์ข้อมูลการเงิน การคลังฯ
วันที่ 1 เมษายน 2562
โรงพยาบาลบุณฑริก
1. นายจันทร์ศิริ  คำแสน            นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2. นายรณชัย  งามเถื่อน            พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
3. นางสาวรุ่งทิวา  แถลงสุข        นักวิชาการเงินและบัญชี

3
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบภายในและภาคีเครือข่าย รพ.บุณฑริก ปี 2562

4
งานควบคุมภายในรอบ 12 เดือน

5
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานการจ้างคนพิการ รพ.บุณฑริก

6
แบบสรุปบัญชีรายชื่อลาศึกษาต่อปี 2561

8
ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม วันที่ 20 มีนาคม 2560
1.นายปวิชญา  สารสิทธิ์
2.นางอมรินทร์  ลาพ้น
3.น.ส.ฐิติมา  ชินพันธ์

10
แบบตอบรับ
การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) รพ.บุณฑริก
   

11
ข้อมูลผู้บริหาร รพ.บุณฑริก ปี 2560

12
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานธรรมมาภิบาล รพ.บุณฑริก

14
ประเมิน พรก. รพ.บุณฑริก รอบ 2

15
แบบประเมินแพทย์เพิ่มพูน รุ่น 44 ปี 58 ยังไม่upload ขึ้นเหรอคะ

หน้า: [1] 2 3 ... 7