แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - noei

หน้า: [1] 2 3 ... 19
1
จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 500 KVA ที่ โรงพยาบาลน้ำยืน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน

2
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 4 ชั้น พร้อมลิฟท์ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,687 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง

3
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 4 ชั้น พร้อมลิฟท์ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,687 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง

4
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 4 ชั้น พร้อมลิฟท์ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,687 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง

5
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 4 ชั้น พร้อมลิฟท์ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,687 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง

6
ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ระบบ

7
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร ที่สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอน้ำยืน ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง

8
ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก   
ความยาว 475 เมตร ตามแบบเลขที่ 3882/2526 ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนมดแดง     
ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง  จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง


9
ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลดอนมดแดง  ตำบลเหล่าแดง  อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ระบบ 

10
ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน         
ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 592 ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ 
2731/2530  ของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ โรงพยาบาลนาตาล ตำบลนาตาล   
อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง

11
ก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก พร้อมป้ายชื่อและประตูรั้ว  ความยาว 99 เมตร  ตามแบบ สสอ.นต. ที่ -/2560
ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาตาล ตำบลนาตาล  อำเภอนาตาล  จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง

12
ก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร ที่ ตามแบบเลขที่ 10746 ของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง

13
ก่อสร้าง รายการอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ 10746 ของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    บ้านส้มป่อย ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง

14
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 
สาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร ที่ สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี                 
จำนวน 1 หลัง

15
ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 98 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเลขที่ 5337/32 ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง

หน้า: [1] 2 3 ... 19