แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - pong

หน้า: [1]
1
 สสจ.อบ.ขอความร่วมมือในการรายงานผลการดำเินนิงานบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PPA   PPD) ปี 2558 ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้
ส่งภายใน 31 พค.2559
             อุษณีย์ เกิดมี ผู้ประสาน 081-8782883

2
เรียน  ผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์ทุกท่าน
            กลุ่มงานยุทธ์ศาสตร์   ขอส่งบัญชีรายชื่อ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง พร้อมราคากลางของ สบรส.  เพื่อใช้ในการวางแผน service plan

3
กรุณาส่งเอกสารเป็นรูปเล่ม พร้อม CD มายังกลุ่มงานยุทธฯ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 (ปิยนันท์ จันทร์ฟ้าเลื่อม 085-3167551)

4
แบบประเมินการพัฒนาคุณภาพ DHS-PCA 58 รบกวนขอข้อมูลลงคะแนนประเมินตนเอง !!!ด่วนที่สุด!!! นะครับ

5
เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

   เนื่องจากเขต 10 จะจัดทำแผนลงทุนประจำปีงบประมาณ 2559 ส่งให้ สบรส.ภายในวันที่ 14 พ.ย. 57 เนื่องจากเวลากระชั้นชิดมา ขอให้ทุกอำเภอทบทวน service plan ของจังหวัดอุบลราชธานี ปี 58-60 เพื่อนำเข้าที่ประชุม เขต 10 โดยดำเนินการดังนี้

             1.ขอความร่วมมือ ตรวจสอบรายการ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ตามรายการที่ส่งมาพร้อมนี้ รายการที่ได้รับการจัสรรงบฯแล้ว จะใส่แถบสีเขียวไว้ให้ ขอให้ หน่วยบริการทุกแห่งตรวจสอบเพิ่มเติมว่าได้มีการจัดซื้อโดยเงินบำรุง หรืองบอื่นๆ หรือยัง ถ้ามี ให้ใส่แถบสีเหลืองและแทรกข้อคิดเห็น ระบุ แหล่งงบที่ใช้

              2. ถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ ให้เปลี่ยนแปลงแทนที่ในลำดับเดิม และใส่แถบสีแดง ไว้ (พิมพ์แทนที่เลย)

              3. ห้ามเรียงลำดับใหม่ ห้ามแทรกแถว หรือ คอลัมย์ โดยเด็ดขาด นะครับ (แก้ไขรายละเอียดในไฟล์อย่างเดียว)

           ให้ผู้บริหาร หรือ ผู้เชี่ยวชาญ รับทราบ และส่งให้กลุ่มยุทธ์ภายในวันที่ 12 พ.ย. 57 (พรุ่งนี้)

6
ขอให้ทุกอำเภอ ศึกษารายละเอียดในไฟล์ตัวอย่างและเรียงลำดับ ความสำคัญตามปีงบประมาณพร้อมระบุเหตุผลทุกรายการ ส่งให้กลุ่ยุทธ์ด่วนที่สุดภายในวันที่ 28 ต.ค.58

7
เอกสารคู่มือกองทุนตำบลปี 58

8
เอกสาร ประชุมแถลงนโยบาย วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ห้องประชุม 1 สสจ.อุบลราชธานี

9
ขอความร่วมมือทุกกลุ่มงานจัดทำแนวทางการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องใน 15 ประเด็น  ส่งกลุ่มยุทธ์ ภายในวันที่ 18 ก.ค. 57 ด้วยครับ

10
 ขอให้ โรงพยาบาลทุกแห่งรายงานผลการให้บริการผู้ป่วยต่างด้าว ส่งให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ เป็นรายไตรมาส ตามแบบฟอร์มรายงานนี้ นะครับ
 ปัญญาวุธ

หน้า: [1]