แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - nipatsanan

หน้า: [1] 2 3 4
1
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 
          บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
          88.08 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเลขที่ 5337/32 ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองคอน 
         ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
         งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 
          บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
          88.08 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเลขที่ 5337/32 ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองคอน 
         ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
         งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 
          บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำแดง  ตำบลเตย
         อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
         ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 
          บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำแดง  ตำบลเตย
         อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
         ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 
          บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
         88.08 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเลขที่ 5337/32 ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ   
         ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
         งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
88.08 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเลขที่ 5337/32 ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ   
ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7
ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างอาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

8
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 50 หน่วย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 1. รายการกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 25 กล้อง ๆ ละ
     50,000.-บาท
 2. รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
     ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 25 เครื่อง ๆ ละ 920,000.-บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 24,250,000.-บาท

9
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

10
เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด
 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,950,000.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

11
รายละเอียดดังนี้
1. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน 9 เครื่อง ๆละ 130,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,170,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
2. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A4 จำนวน 9 เครื่อง ๆละ 120,000.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,080,000.-บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)
3. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 23 เครื่อง ๆละ 70,000.-บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,610,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
4. เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 12 เครื่อง ๆละ 75,000.-บาท (เจ็ดหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 900,000.-บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)
จำนวน 4 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,760,000.-บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

12
ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับแจ้งรายการ วงเงินงบประมาณ
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และเตรียมความพร้อมการบริหารงบลงทุน ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการค่าครุภัณฑ์ แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน
รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ
จำนวน 5 เครื่อง ๆละ 920,000.-บาท (เก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,600,000.-บาท (สี่ล้านหกแสนบาทถ้วน)

13
ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับแจ้งรายการ วงเงินงบประมาณ
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และเตรียมความพร้อมการบริหารงบลงทุน ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการค่าครุภัณฑ์ แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน รายละเอียดดังนี้
1. เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 4 เครื่อง ๆละ 375,000.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
2. เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า จำนวน 7 เครื่อง ๆละ 86,000.-บาท (แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 602,000.-บาท (หกแสนสองพันบาทถ้วน)
3. เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง ๆละ 38,000.-บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 190,000.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
4. เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน 4 เครื่อง ๆละ 375,000.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
5. หม้อต้มแผ่นความร้อน จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 97,000.-บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 485,000.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
6. หม้อแช่พาราฟิน จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 54,000.-บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 270,000.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
จำนวน 6 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,547,000.-บาท (สี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

14
ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับแจ้งรายการ วงเงินงบประมาณ
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และเตรียมความพร้อมการบริหารงบลงทุน
 ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการค่าครุภัณฑ์ 
แผนงาน: แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 400 กิโลวัตต์
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,235,000.-บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) วงเงินที่ได้รับจัดสรร จำนวน 2,235,000.-บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

15
ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับแจ้งรายการ วงเงินงบประมาณ
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และเตรียมความพร้อมการบริหารงบลงทุน
ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการค่าครุภัณฑ์
 แผนงาน: แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan รายการรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี
แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 5 คัน ๆ ละ 40,800.-บาท (สี่หมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) วงเงินที่ได้รับจัดสรร จำนวน 204,000.-บาท (สองแสนสี่พันบาทถ้วน)

หน้า: [1] 2 3 4