แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - nipatsanan

หน้า: [1] 2 3 ... 9
1
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
ขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2
ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างระบบโสตทัศนูปกรณ์
ห้องประชุมขนาดใหญ่ จำนวน 2 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e-25/2562 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 กำหนด
ให้ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในระหว่างวันที่ 12 – 19 พฤศจิกายน ๒๕๖1 และกำหนด ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. นั้น
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท ที. ที. คอม จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,800,000.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

3
ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ จำนวน 3 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e-27/2562 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน2561
กำหนดให้ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2561 และกำหนด ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. นั้น

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท สุพรีร่า อินโนเวชั่น จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด
เป็นเงินทั้งสิ้น 6,300,000.-บาท (หกล้านสามแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ e-23/2561 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 กำหนดให้ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 6 - 13 พฤศจิกายน 2561
 และกำหนด ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา มีดังต่อไปนี้
1. รายการเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วในการถ่ายไม่ต่ำกว่า 10 แผ่นต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ โดยเสนอราคาต่ำสุด
เป็นเงินทั้งสิ้น 51,600.-บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ หจก.ที เค แอร์
โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 39,000.-บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
3. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู
จำนวน 4 เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ หจก.ที เค แอร์ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 154,000.-บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
4. โต๊ะประชุม จำนวน 4 ตัว ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เพชรรัตน์ อินดัสตี้ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด
เป็นเงินทั้งสิ้น 11,436.-บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
5. โต๊ะประชุม จำนวน 36 ตัว ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บี.เค เทคแคร์ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 75,600.-บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
6. เก้าอี้ห้องประชุมปรับระดับได้ จำนวน 110 ตัว ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.บี.เค.อินดัสตรี จำกัด
โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 171,600.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่น
หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
7. เก้าอี้ปรับระดับได้ จำนวน 6 ตัว ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.บี.เค.อินดัสตรี จำกัด
โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 12,600.-บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
8. โต๊ะประชุม จำนวน 36 ตัว ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บี.เค เทคแคร์ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 75,600.-บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
9. เก้าอี้ห้องประชุมปรับระดับและหมุนได้ จำนวน 110 ตัว ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แจ๊กเฟอร์นิเจอร์ จำกัด
โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 125,939.-บาท (หนึ่งแสนสอหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

5
ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ จำนวน 50 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e - 21/๒๕๖2 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน ๒๕๖1 กำหนดให้ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 2  –  20 พฤศจิกายน 2561 และกำหนด ยื่นข้อเสนอและ
ใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา
08.30 น. ถึง 16.30 น. นั้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา มีดังต่อไปนี้
๑. กล้องจุลทรรศน์ จำนวน ๒๕ กล้อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดเทค เฮลท์แคร์
โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๔๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๒๕ เครื่อง
 ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ็น อี นอร์ทอีส จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด
 เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง                  
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 400 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง
 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท พีเอส ซอส์ จำกัดโดยเสนอราคาต่ำสุด
เป็นเงินทั้งสิ้น 2,208,000.-บาท (สองล้านสองแสนแปดพันบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายการติดตั้งระบบเครือข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส
โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 509,390.-บาท (ห้าแสนเก้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

8
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลเก็บตัวอย่าง  ตรวจวิเคราะห์ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ สุขภาพนำเข้า บันทึกข้อมูล  จัดทำรายงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวน 10 งวด ๆ ละ 20,000 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  200,000.-บาท

9
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ
ระบบติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV 2 ระบบได้แก่ บริษัท ที.ที.คอม จำกัด

10
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ
ครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา3รายการ ได้แก่ บริษัท ที.ที.คอม จำกัด

11
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์เทเลคอมเซอร์วิส

12
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ
รถจักรยายนต์ 110 ซีซี จำนวน 5 คัน เป็นเงิน 200,000.-บาท

13
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงิน 856,000.-บาท

14
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร//วัน
สำหรับโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ
ราคากลาง 14,672,000.-บาท

15
จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ
จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น 6,300,000.-บาท (หกล้านสามแสนบาทถ้วน) 
เพื่อส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน ของโรงพยาบาล 3 แห่ง ดังนี้
1.) โรงพยาบาลนาเยีย ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
2.) โรงพยาบาลสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
3.) โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

หน้า: [1] 2 3 ... 9