แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - nipatsanan

หน้า: [1] 2
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
จำนวน 4 หน่วย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2
ประกาศขายทอดตลาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)
ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2561 ขายทอดตลาด 5 มิถุนายน 2561 ลงทะเบียนเวลา 09.00 - 10.00 น. ประมูลเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ.ห้องประชุมสนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

3
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ
ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ จำนวน 4 หน่วย วงเงินงบประมาณ 6,600,000.-บาท (หกล้านหกแสนบาทถ้วน)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)

4
สรุปผลโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 3

5
ร่างประกาศ และ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
จำนวน 4 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
1.เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า  300 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง
2.เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง จำนวน 1 เครื่อง
3.กล้องส่องตรวจและรักษาในข้อ

6
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน 4 ชั้น           
พร้อมลิฟท์ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,687 ตารางเมตร                 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7
จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ จำนวน 82 หน่วย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น 17,688,400.-บาท (สิบเจ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

8
ร่างประกาศ และ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ
จำนวน 22 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
โดยเห็นควรให้นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ
วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
เป็นระยะเวลา 3 วันทำการ  13 - 18 ธันวาคม 2560 เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อโดยตรง โดยเปิดเผยตัว

9
ร่างประกาศ และ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ
จำนวน 82 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)


10
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 50,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง ๆ ละ 57,000.-บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
รวมเป็นเงิน 456,000.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน  (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   เพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ทดแทนเครื่องปรับอากาศรุ่นเก่าที่เสื่อมสภาพจากการใช้งาน  สำหรับอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน 5 แห่ง

13
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑
ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จแล้ว

14
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑
ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จแล้ว

15
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑
ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จแล้ว

หน้า: [1] 2