แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - nipatsanan

หน้า: [1] 2 3 ... 8
1
จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมขนาดใหญ่
จำนวน 2 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจัดซื้อจัดจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ 
เป็นเงินทั้งสิ้น 1,800,000.-บาท  (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)
 สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

2
จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ขนาดไม่น้อยกว่า 400 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น 2,235,000.-บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

3
จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
รายการติดตั้งระบบเครือข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ                   
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น 630,000.-บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

4
จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ จำนวน 3 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,300,000.-บาท (หกล้านสามแสนบาทถ้วน) 
เพื่อส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน ของโรงพยาบาล 3 แห่ง ดังนี้
1.) โรงพยาบาลนาเยีย ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
2.) โรงพยาบาลสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
3.) โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

5
จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น
1,144,780.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

6
จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น
1,144,780.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

7
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ จำนวน 3 คัน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

8
 ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายกงานรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9
ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมขนาดใหญ่
จำนวน 2 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

10
จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ จำนวน 50 หน่วย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น 24,250,000.-บาท (ยี่สิบสี่ล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

11
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12
อุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 400 กิโลวัตต์
จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น 2,235,000.-บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 5 เครื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน้า: [1] 2 3 ... 8