แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - nipatsanan

หน้า: [1] 2 3 ... 26
1
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น
๔๒๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

2
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่
7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร
                  โรงพยาบาลตระการพืชผล ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง
                   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3
ประกวดราคาการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์รายการชุดตรวจหาพยาธิใบไม้ตับ
เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับกับประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 58,825 คน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4
ประกวดราคาจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ลดปัจจัยเสี่ยงต้านภัยยาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน  6  รายการ

5
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิ่งสนับสนุนอุปกรณ์ฝึกทักษะการแปรงฟัน  จำนวน 2 รายการ
1. ชุดเซททำความสะอาดฟัน จำนวน 30 ชุด  เป็นเงิน 42,500.- บาท (สี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
2.  ชุดแปรงสีฟันและยาสีฟัน จำนวน 5,350 ชุด  เป็นเงิน 214,000.- บาท (สองแสน- หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
วงเงินที่ได้รับจัดสรร  2 รายการ เป็นเงินจำนวน 256,500.-บาท  (สองแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

6
ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ จำนวน 9 หน่วย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 เลขที่ e - 27/๒๕๖3 ลงวันที่ 31 มีนาคม ๒๕๖3 กำหนดให้ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึง
วันที่ 7 เมษายน 2563 และกำหนด ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ 8 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. นั้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ตามเอกสารแนบ

7
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดตรวจหาพยาธิใบไม้ตับ จำนวน  58,825  ชุด  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

8
ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ จำนวน 7 หน่วย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ e - 26/๒๕๖3 ลงวันที่ 23 มีนาคม ๒๕๖3 กำหนดให้ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 23  –  27 มีนาคม 2563
 และกำหนด ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 มีนาคม 2563
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. นั้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา มีดังต่อไปนี้ เอกสารแนบท้าย

9
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สาธิตการเล่านิทานส่งเสริมพัฒนาการเล่านิทานสำหรับเด็ก0 - 5 ปี จำนวน 240  ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่
7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาล
ตระการพืชผล ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง

11
ร่างประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาลตระการพืชผล
ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12
เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคารายใด ยื่นข้อเสนอถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ตรวจสอบได้ จึงยกเลิกการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ดังกล่าว

13
รายงานผลการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น
96 ห้อง เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาลตระการพืชผล
ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง                                           

14
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร สนง.
              สาธารณสุขอำเภอสิรินธร เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร   
              สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร
             จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15
เนื่องจาก ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องมือประเมินกำลังกล้ามเนื้อมือ (grip strength, pinch gauge,
goniometer, two point discrimination ,wartenburg pinwheel, finger circumference gauge,
functional motion gauge) จำนวน 4 ชุด ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอราคา เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ
เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ เห็นควรยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ดังกล่าว

หน้า: [1] 2 3 ... 26