แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - นิตสญา

หน้า: [1] 2
1
แบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมเรื่อง การพัฒนาศักยภาพทีม CFO ระดับอำเภอ          
วันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30-16.45 น.         
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี         
CUP โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ที่   ชื่อ-สกุล   ตำแหน่ง   หมายเหตุ
1   นายทวีศักดิ์  แพทย์เพียร   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   
2   นางไพรสุรีย์ บุญห่อ   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   
3   ภญ.สันทนา ทองผุย   เภสัชกรชำนาญการ   
4   นายนนฤสรณ์  บุรมาถ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
5   นายพิทักษ์  จิตรมั่น   เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน   
6   นางอุดมศรี มั่นคง   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน   
7   นางบัวเรียน  ศรีวัฒนสมบัติ   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   
8   นางบังอร ลิ้มจิตรกร   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน   
         
         

2
ขอส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบงาน/ผู้ประสานงานธรรมาภิบาล ของ รพร.เดชอุดม

3
ขอส่งแบบสำรวจ ACC โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

4
ขอส่งข้อมูลตารางแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลเงินเดือนฯ รพร.เดชอุดม(appendsarsly)

5
รพร.เดชอุดม ขอส่งตัวชี้วัดระดับเขตสุขภาพ

6
ส่งงานให้ หน.ทวีศักดิ์ แพทย์เพียร รพร.เดชอุดม ไฟล์ การบริหารงบประมาณ

7
แจ้ง 02 ทุกอำเภอ แจ้งการโอนเงินตามหนังสือโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ที่ อบ.0032.301.1.07/ว.5208 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2556 เรื่องขอรับการสนับสนุนเงินบำรุงจากหน่วยบริการอื่นตามโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯลฯ จำนวนเงิน 20,000.-บาท โอนเข้าบัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ธนาคารกรุงไทย สาขาเดชอุดม เลขที่บัญชี 317-1-02034-3 ชื่อบัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โดยด่วนด้วยจะเป็นพระคุณ

8
แผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบ 2557(ส่งสสจ.) รพร.เดชอุดม

9
สรุปผลการดำเนินการประเมินลูกจ้างชั่วคราวเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รพร.เดชอุดม

10
แก้ไขข้อมูลการรับราชการและการปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราว

11
ส่งข้อมูลการรับราชการและการปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราว รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

12
รพ.ขอส่งข้อมูลผู้ผ่านการประเมินฯ พกส.

13
บัญชีรายละเอียดการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รพร.เดชอุดม

14
ส่งข้อมูลแบบสำรวจลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(รพร.เดชอุดม)

หน้า: [1] 2