แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - figothai

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 12
16
คำสั่งใหม่จังหวัดอุบลราชธานีมอบอำนาจส่วนราชการปี ๒๕๕๗

17
เชิญประชุม 17 ธันวา 57 ที่ รามาการ์เด้น

18
ไฟล์นำเสนออาจารย์เสมอ   กาฬภักดี บรรยายทีีรพ.๕๐ พรรษา

20
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข ๒๕๕๖ ฉบับราชกิจจานุเบกษา

21
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข ๒๕๕๖ ฉบับราชกิจจานุเบกษา

22
การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นมาตรา 41

23
การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นมาตรา 41

24
การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นมาตรา 41

25
คำถาม

1. หากข้าราชการไม่เซ็นชื่อไม่ลงเวลามาทำงานจะมีความผิดหรือไม่? สามารถเรียกขอให้คืนเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษอื่นๆได้หรือไม่? เพราะอาจตรวจเช็คได้ยาก ว่าวันไหนมาทำงานจริง วันไหนไม่มา วันไหนมาเช้า วันไหนมาสายมากๆ
2.ข้าราชการระดับเชี่ยวชาญ(ซี 9) ต้องมาเซ็นชื่อด้วยหรือไม่ ? ข้าราชการตั้งแต่ระดับ อะไร
 ขึ้นไปถึงไม่ต้องเซ็นชื่อ ?

คำตอบ

1. การที่ข้าราชการมาปฏิบัติราชการแต่ไม่ลงเวลามาทำงาน พฤติการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ตามมาตรา 82(2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ส่วนผู้ที่ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่จำต้องลงเวลามาทำงาน แต่ต้องยื่นใบลา หากไม่ยื่นใบลาหรือไม่ได้รับอนุญาตให้ลาย่อมถือเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการ ซึ่งทำให้ผู้นั้นไม่ได้รับเงินเดือนในวันที่ละทิ้งหน้าที่ราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 ส่วนการที่จะพิจารณาว่าผู้ใดละทิ้งหน้าที่ราชการหรือไม่ เป็นเรื่องที่จะต้องทำการสอบสวน ซึ่งต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏ
2. เกี่ยวกับการลงเวลาการมาทำงานนั้น ได้เคยมีหนังสือกรมตรวจราชการแผ่นดิน ที่ 716/2497 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2497 แจ้งว่า ข้าราชการตั้งแต่หัวหน้ากองลงมา ควรให้ลงเวลาทุกคน ดังนั้น ในทางปฏิบัติหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม จึงไม่ต้องลงเวลาปฏิบัติราชการ ซึ่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 ยังถือปฏิบัติตามหลักการเดิม ส่วนข้าราชการระดับเชี่ยวชาญต้องลงเวลาการมาทำงานหรือไม่นั้น โดยที่ข้อ 11 วรรคสอง ของระเบียบฯ ดังกล่าว ได้กำหนดให้ในกรณีจำเป็น หัวหน้าส่วนราชการจะกำหนดวิธีลงเวลามาปฏิบัติราชการ หรือวิธีควบคุมการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษเป็นอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรได้ กรณีจึงเป็นเรื่องของแต่ละส่วนราชการที่จะกำหนดวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เพื่อความถูกต้องชัดเจนควรหารือเรื่องดังกล่าวไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้อีกครั้งหนึ่ง

26
คำถาม

1. หากข้าราชการไม่เซ็นชื่อไม่ลงเวลามาทำงานจะมีความผิดหรือไม่? สามารถเรียกขอให้คืนเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษอื่นๆได้หรือไม่? เพราะอาจตรวจเช็คได้ยาก ว่าวันไหนมาทำงานจริง วันไหนไม่มา วันไหนมาเช้า วันไหนมาสายมากๆ
2.ข้าราชการระดับเชี่ยวชาญ(ซี 9) ต้องมาเซ็นชื่อด้วยหรือไม่ ? ข้าราชการตั้งแต่ระดับ อะไร
 ขึ้นไปถึงไม่ต้องเซ็นชื่อ ?

คำตอบ

1. การที่ข้าราชการมาปฏิบัติราชการแต่ไม่ลงเวลามาทำงาน พฤติการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ตามมาตรา 82(2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ส่วนผู้ที่ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่จำต้องลงเวลามาทำงาน แต่ต้องยื่นใบลา หากไม่ยื่นใบลาหรือไม่ได้รับอนุญาตให้ลาย่อมถือเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการ ซึ่งทำให้ผู้นั้นไม่ได้รับเงินเดือนในวันที่ละทิ้งหน้าที่ราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 ส่วนการที่จะพิจารณาว่าผู้ใดละทิ้งหน้าที่ราชการหรือไม่ เป็นเรื่องที่จะต้องทำการสอบสวน ซึ่งต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏ
2. เกี่ยวกับการลงเวลาการมาทำงานนั้น ได้เคยมีหนังสือกรมตรวจราชการแผ่นดิน ที่ 716/2497 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2497 แจ้งว่า ข้าราชการตั้งแต่หัวหน้ากองลงมา ควรให้ลงเวลาทุกคน ดังนั้น ในทางปฏิบัติหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม จึงไม่ต้องลงเวลาปฏิบัติราชการ ซึ่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 ยังถือปฏิบัติตามหลักการเดิม ส่วนข้าราชการระดับเชี่ยวชาญต้องลงเวลาการมาทำงานหรือไม่นั้น โดยที่ข้อ 11 วรรคสอง ของระเบียบฯ ดังกล่าว ได้กำหนดให้ในกรณีจำเป็น หัวหน้าส่วนราชการจะกำหนดวิธีลงเวลามาปฏิบัติราชการ หรือวิธีควบคุมการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษเป็นอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรได้ กรณีจึงเป็นเรื่องของแต่ละส่วนราชการที่จะกำหนดวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เพื่อความถูกต้องชัดเจนควรหารือเรื่องดังกล่าวไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้อีกครั้งหนึ่ง

27
คำถาม

1. หากข้าราชการไม่เซ็นชื่อไม่ลงเวลามาทำงานจะมีความผิดหรือไม่? สามารถเรียกขอให้คืนเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษอื่นๆได้หรือไม่? เพราะอาจตรวจเช็คได้ยาก ว่าวันไหนมาทำงานจริง วันไหนไม่มา วันไหนมาเช้า วันไหนมาสายมากๆ
2.ข้าราชการระดับเชี่ยวชาญ(ซี 9) ต้องมาเซ็นชื่อด้วยหรือไม่ ? ข้าราชการตั้งแต่ระดับ อะไร
 ขึ้นไปถึงไม่ต้องเซ็นชื่อ ?

คำตอบ

1. การที่ข้าราชการมาปฏิบัติราชการแต่ไม่ลงเวลามาทำงาน พฤติการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ตามมาตรา 82(2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ส่วนผู้ที่ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่จำต้องลงเวลามาทำงาน แต่ต้องยื่นใบลา หากไม่ยื่นใบลาหรือไม่ได้รับอนุญาตให้ลาย่อมถือเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการ ซึ่งทำให้ผู้นั้นไม่ได้รับเงินเดือนในวันที่ละทิ้งหน้าที่ราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 ส่วนการที่จะพิจารณาว่าผู้ใดละทิ้งหน้าที่ราชการหรือไม่ เป็นเรื่องที่จะต้องทำการสอบสวน ซึ่งต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏ
2. เกี่ยวกับการลงเวลาการมาทำงานนั้น ได้เคยมีหนังสือกรมตรวจราชการแผ่นดิน ที่ 716/2497 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2497 แจ้งว่า ข้าราชการตั้งแต่หัวหน้ากองลงมา ควรให้ลงเวลาทุกคน ดังนั้น ในทางปฏิบัติหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม จึงไม่ต้องลงเวลาปฏิบัติราชการ ซึ่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 ยังถือปฏิบัติตามหลักการเดิม ส่วนข้าราชการระดับเชี่ยวชาญต้องลงเวลาการมาทำงานหรือไม่นั้น โดยที่ข้อ 11 วรรคสอง ของระเบียบฯ ดังกล่าว ได้กำหนดให้ในกรณีจำเป็น หัวหน้าส่วนราชการจะกำหนดวิธีลงเวลามาปฏิบัติราชการ หรือวิธีควบคุมการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษเป็นอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรได้ กรณีจึงเป็นเรื่องของแต่ละส่วนราชการที่จะกำหนดวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เพื่อความถูกต้องชัดเจนควรหารือเรื่องดังกล่าวไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้อีกครั้งหนึ่ง

28
คำถาม

1. หากข้าราชการไม่เซ็นชื่อไม่ลงเวลามาทำงานจะมีความผิดหรือไม่? สามารถเรียกขอให้คืนเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษอื่นๆได้หรือไม่? เพราะอาจตรวจเช็คได้ยาก ว่าวันไหนมาทำงานจริง วันไหนไม่มา วันไหนมาเช้า วันไหนมาสายมากๆ
2.ข้าราชการระดับเชี่ยวชาญ(ซี 9) ต้องมาเซ็นชื่อด้วยหรือไม่ ? ข้าราชการตั้งแต่ระดับ อะไร
 ขึ้นไปถึงไม่ต้องเซ็นชื่อ ?

คำตอบ

1. การที่ข้าราชการมาปฏิบัติราชการแต่ไม่ลงเวลามาทำงาน พฤติการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ตามมาตรา 82(2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ส่วนผู้ที่ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่จำต้องลงเวลามาทำงาน แต่ต้องยื่นใบลา หากไม่ยื่นใบลาหรือไม่ได้รับอนุญาตให้ลาย่อมถือเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการ ซึ่งทำให้ผู้นั้นไม่ได้รับเงินเดือนในวันที่ละทิ้งหน้าที่ราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 ส่วนการที่จะพิจารณาว่าผู้ใดละทิ้งหน้าที่ราชการหรือไม่ เป็นเรื่องที่จะต้องทำการสอบสวน ซึ่งต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏ
2. เกี่ยวกับการลงเวลาการมาทำงานนั้น ได้เคยมีหนังสือกรมตรวจราชการแผ่นดิน ที่ 716/2497 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2497 แจ้งว่า ข้าราชการตั้งแต่หัวหน้ากองลงมา ควรให้ลงเวลาทุกคน ดังนั้น ในทางปฏิบัติหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม จึงไม่ต้องลงเวลาปฏิบัติราชการ ซึ่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 ยังถือปฏิบัติตามหลักการเดิม ส่วนข้าราชการระดับเชี่ยวชาญต้องลงเวลาการมาทำงานหรือไม่นั้น โดยที่ข้อ 11 วรรคสอง ของระเบียบฯ ดังกล่าว ได้กำหนดให้ในกรณีจำเป็น หัวหน้าส่วนราชการจะกำหนดวิธีลงเวลามาปฏิบัติราชการ หรือวิธีควบคุมการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษเป็นอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรได้ กรณีจึงเป็นเรื่องของแต่ละส่วนราชการที่จะกำหนดวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เพื่อความถูกต้องชัดเจนควรหารือเรื่องดังกล่าวไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้อีกครั้งหนึ่ง

29
ระเบียบว่าด้วยเงินบำรุงฉบับ3-4แก้ไข

30
ส่งหนังสือเวียน ขอเชิญเข้าอบรมพนักงานขับรถยนต์ วันที่ 8 ส.ค. 2556 ณ ห้อง 1 สสจ.อบ.

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 12