แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - shastri

หน้า: [1]
1
ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ สธ 0201.032/ว 29 ลงวันที่ 31 มกราคม 2555

http://203.157.19.94/person/vian/government/2555/เธง29_เธกเธ„55เน‚เธ„เธฃเธ‡เธชเธฃเน‰เธฒเธ‡เธ เธนเธกเธดเธ เธฒเธ„.pdf

สังเขปคือ

โดย อ.ก.พ.กรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้อนุมัติโครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2554

สาระสำคัญเกี่ยวกับ รพ.สต. (ข้อ 4.) คือแบ่งเป็น 3 ขนาด - - - SML (รายละเอียด click or copy link -->)

ทั้งนี้ สาระสำคัญในการทบทวนโครงสร้าง (ซึ่งอาจเป็นความหวัง ?) ข้อ 2. มีว่า

"...ส่วนการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.กำหนด ตามหนังสือ (เวียน)

สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และหลักเกณฑ์เพิ่มเติมที่กำลังทบทวนร่วมกับ ก.พ. ..."

ท้ายหนังสือแจ้งว่า

"...การจัดอัตรากำลังตามโครงสร้าง คาดว่าจะให้มีผลประมาณวันที่ 1 เมษายน 2555 ..."

หมายความว่า หน.สอ.เดิม (ถูกระบุไว้ในโครงสร้างฯ-กรอบอัตรากำลัง) ไม่ว่ามาจากสายงานใด (จพง./นวก.)

จากคำสั่ง "ให้ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.รพ.สต."

เมื่อมีการจัดคนเข้าตำแหน่งและสายงานตามโครงสร้างฯ ใหม่ เหมือนเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551

ต้องได้ใช้ wording "ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต." แน่นอน !!! ส่วนตำแหน่งสายงานอื่น อาจได้ "รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต."

หรือผมจะเข้าใจคลาดเคลื่อนไปเอง? หากท่านใดศึกษาแนวทางแล้ว โปรดมาแลกเปลี่ยนทัศนะกันได้

เห็นต่าง แต่ไม่แตกแยกครับ

2
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและสนับสนุนการพัฒนา รพ.สต.ปี 2554 (2ครั้ง/เดือน จำนวน 6 ครั้ง)
 
- รพ.สต.หนองบัวอารี  ต.นาห่อม  อ.ทุ่งศรีอุดม ครั้งที่ 5/2554 และ 6/2554

[ส่งครั้งที่ 1 ที่ mail หนูเหน่งกับพี่อั๋น (Gmail - Hotmail) เมื่อ 30-01-55]

3
นางดาวเรือง  กรุณา  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  รพ.สต.หนองบัวอารี  ต.นาห่อม  อ.ทุ่งศรีอุดม

4
ที่ สธ 0201.032/ว 295 ลว.9 ธ.ค.2554 สำหรับท่านที่ดาวน์โหลดไม่ได้ครับ

5
ทราบว่า ขณะนี้มีการแก้ไขอำนาจการขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันของ ผอ.รพ.สต./หน.สอ. ของ จ.อุบลฯ

จากเดิมไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท เท่ากับอำนาจการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินบำรุง

เท็จ-จริงเป็นประการใด ขอหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยครับ

6
ประกาศข่าวทั่วไป / แบบใบเสร็จรับเงิน รพ.สต.
« เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2010, 02:19:21 PM »
หนังสือ สป.ที่ สธ 0201.025.12/ว.250 ลว.10 พ.ย.2553

7
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2692/2553 

เรื่อง  มอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง 

ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2553

ที่นี่ครับ

อ้างอิงจาก http://www.anamairongtati.com/pdf/RPST_mopamnatanumut.PDF

8
ให้ตรวจสอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ

กรณี พระสงฆ์มีหนังสือถึงพระสงฆ์ ด้วย

อาจไม่ได้ใช้ตามตัวอย่าง

(อาจประสานกับพระเลขาฯ เจ้าคณะอำเภออีกทางหนึ่ง)

9
ให้ดาวน์โหลดตราธรรมจักรเป็นหัวกระดาษแทนตราครุฑพ่าห์ด้วย (หากเป็นลิขิตจากเจ้าคณะอำเภอ)

10
ส่งบัญชีแนบท้ายฯ มาที่ช่องทางนี้ เนื่องจาก ที่ข่าว 882 ด่วนที่สุด ลว.23 ก.ย.53

ให้ดูรายละเอียดที่ www.phcb.moph.go.th

ปรากฏว่า ไม่มี web ดังกล่าว

11
โซน4 / ฝากงานพี่กล้วยให้น้องรัศมี
« เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2010, 09:45:04 AM »
งานฝ่าย คบส.จากพี่กล้วยฝากให้น้องรัศมีช่วยพรินต์แจกด้วย

ขอบคุณค่ะ

12
กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 94 (พ.ศ.2553) ออกตามความใน พรบ.เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

วันนี้ (30 เม.ย.53)  เล่ม 127 ตอนที่ 28 ก  หน้า 14

13
ท่านเว็บมาสเตอร์ที่นับถือ

เราจะสามารถใช้ระบบงานบุคลากร

ได้เมื่อไหร่ครับ

หน้า: [1]