แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - noei

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 27
31
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแข้ด่อน ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง

32
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเค็ง ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง

33
วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

34
ประกาศแบบรายงานประจำเดือน ธ.ค. 2561

35
ประกาศเผยแพร่แผนงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

36
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร 6 ชั้น 144 เตียง
เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                  ตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร 6 ชั้น 144 เตียงเป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e-22/2562 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นั้น
       โครงการก่อสร้างอาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขื่องในวัสดุ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 73,000,000.-บาท (เจ็ดสิบสามล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

                   ประกาศ  ณ  วันที่   11   ธันวาคม พ.ศ. 2561

37
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผ่าตัด 4 ห้อง 2 ชั้น
 เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,248 ตารางเมตร
โรงพยาบาลตระการพืชผล ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


38
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ           
พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

39
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการก่อสร้างอาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร                                           ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

40
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารตึกผ่าตัด 4 ห้อง 2 ชั้น รพ.ม่วงสามสิบ

41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม ที่ สสอ.ตาลสุม

42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 7-8 สสอ.ศรีเมืองใหม่

43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 7-8 สสอ.พิบูลมังสาหาร

44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 7-8 สสอ.ทุ่งศรีอุดม

45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 7-8 สสอ.โขงเจียม

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 27