แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - ssj08

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 43
16
สสจ อุบล ขอความร่วมมือให้ จนท ผู้รับผิดชอบงาน คบส ใน รพ และ สสอ  ตรวจสถานที่ผลิต นำเข้าเครื่องสำอางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ภายใน 24 สิงหาคม 2561

17
รบกวน พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพระดับจังหวัด และ ระดับอำเภอ ถ่ายภาพสถานประกอบการ ตามแบบตัวอย่างที่แนบมาให้นี้ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตต่อไป  ขอบคุณค่ะ

18
แผนการเก็บตัวอย่างผักส่งตรวจวิเคราะห์ ปีงบประมาณ 2561

19
หนังสือเชิญประชุม โครงการอบรมพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เขต 10
ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมลำดวนทอง  โรงแรมพรหมพิมาณ อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

21
เรียน จนท.คบส.ทุกท่าน
      ส่งสำเนาหนังสือที่สธ1010.3/2996 ลว 12 มีนาคม 2561 เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

22
ขอความร่วมมือก็บตัวอย่างผักในรพ.ส่งตรวจวิคราะห์  ส่งในวันที่ 29 มี.ค.61 ภายในวลา 12.00 น.
ตามเอกสารแนบ

                                                                     ขอบคุณค่ะ

23
กลุ่มงาน คบส. ขอความร่วมมือในการตรวจสถานที่ผลิตและเก็บตัวอย่างอาหาร
   -น้้ำบริโภคฯ
   -น้ำแข็ง
   -ไอศกรีม
   -เครื่องดื่ม
รายละเอียดตามหนังสือและสิ่งที่ส่งมาด้วย
                    ขอบคุณค่ะ
                    ภญ.ณัฏฐณิชา  แสนทวีสุข

24
กลุ่มงาน คบส. ขอความร่วมมือในการตรวจสถานที่ผลิตและเก็บตัวอย่างอาหาร
   -น้้ำบริโภคฯ
   -น้ำแข็ง
   -ไอศกรีม
   -เครื่องดื่ม
รายละเอียดตามหนังสือและสิ่งที่ส่งมาด้วย
                    ขอบคุณค่ะ
                    ภญ.ณัฏฐณิชา  แสนทวีสุข

25
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำทะเบียนข้อมูลร้านยาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง กำกับดูแล และควบคุมตามกฎหมาย และได้รับเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบร้านขายยาที่ดำเนินการประกอบกิจการขายยา โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 มาตรา 12 ห้ามมิให้ผู้ใด ผลิต ขายหรือนำเข้าหรือ สั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนปัจจุบัน เว้นแต่ได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา 101 ระวางโทษจำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่าน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายยา ดำเนินการตรวจสอบร้านยาในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้
 1.ร้านยาแผนปัจจุบัน ( ขย.1 ) ที่ได้รับอนุญาตให้ขายยาแผนปัจจุบัน
 2.ร้านยาแผนปัจจุบัน ( ขย.1 ) ที่ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดในใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน 3.ร้านยาที่ยื่นคำขอรับอนุญาตให้ขายยา (อยู่ระหว่างรอพิจารณาอนุญาตให้ขายยา)
 4.ร้านยาที่ดำเนินการประกอบกิจการขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติยา  พ.ศ.2510 มาตรา 12
แล้วรายงานผลการตรวจสอบมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายใน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อจะได้พิจารณาดำเนินการต่อไป

26
เรียน จนท.คบส.อำเภอทุกท่าน

     เนื่องจาก ปี 61 คณะอนุฯเขต 10 กำหนดแผนการลงพื้นที่โมบายยูนิตใหม่
โดยกำหนดให้ลงพื้นที่จังหวัดอุบลฯ 2 เดือน/ครั้ง ซึ่งได้มอบให้โมบายไป
วางแผนและแจ้งตารางลงพื้นที่ทุกจังหวัด แต่เนื่องจากขณะนี้ตารางงานยัง
ไม่มีการแจ้งมายัง สสจ. ดังนั้น สสจ.จึงประสานขอโมบายลงพื้นที่ก่อน ทั้งนี้
การตรวจผักในปีนี้
1.จะเน้นเฉพาะใน รพ.(โรงครัว/ร้านค้า/ตลาดสีเขียว)
2.ไม่มีการเก็บตัวอย่างที่ตลาด
3.ไม่กำหนดแบบล้าง/ไม่ล้าง ยึดตามอำเภอสะดวก
และรอบที่1/2561 โมบายยูนิตขอกำหนดเป็นวันที่18 มค 61 ดังนั้น สสจ.
ขอส่งแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ตามไฟล์แนบนี้

     ขณะนี้หนังสือรอลงนาม  จึงยังส่งไม่ถึงทุกอำเภอ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้
งานอาหารปลอดภัย (post marketing)
คบส.สสจ.อุบลฯ

27
เรียน จนท.คบส.อำเภอ ทุกท่าน

เนื่องจากมีข้อสั่งการด่วนจาก อย ให้ตรวจกระเช้าปีใหม่ โดย
1.เน้นตรวจกระเช้าอาหาร
2.เน้นตรวจสถานที่จำหน่าย ที่เป็นห้างท้องถิ่น (ไม่ใช่ห้างเซ็นทรัล บิ๊กซี แมคโคร โลตัส)
3.ใช้แบบฟอร์มตามไฟล์แนบที่ 1หรือ 2
4.เอกสารประกอบการตรวจ ให้ศึกษาตามไฟล์แนบที่ 3-6
5.กำหนดส่งภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 12.00 น.
ทั้งนี้ หนังสือสั่งการจาก อย จะส่งมาภายหลัง คาดว่าจะไม่ทันเวลาส่งรายงาน จึงขอให้ทุกท่านเร่งดำเนินการไปก่อน
ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

คบส.สสจ.อบ.

28
เรียน จนท.งาน คบส.ทุกท่าน
       สสจ.ขอส่งหนังสือสั่งการตามนโยบาย รพ. อาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข
ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลกลับภายใน 18 ธค 60 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

29
เรียน จนท.คบส. ทุกอำเภอ

             1. ผลิตภัณฑ์สริมอาหาร DOUBLE MAXX D.B.M CAPSULE
             2. ผลิตภัณฑ์สริมอาหาร (ตราบ้านแก้วใส)

30
เรียน จนท. คบส.ทุกอำเภอ
              ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหาร
               1. ผลิตภัณฑ์สริมอาหาร DOUBLE MAXX D.B.M CAPSULE
               2. ผลิภัณฑ์เสริมอาหารตราบ้านแก้วใส
              รายละเอียดตามไฟล์หนังสือแนบ

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 43