แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ssj08

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 47
31
PPT นำเสนอแนวทางการดำเนินการอาหารปลอดภัยต่อ รองปลัดกระทรวง

32
ขอส่งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม )โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 /2560

33
ขอส่งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

34
ขอเขิญร่วมประชุมเพื่อพัฒนาจังหวัดต้นแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย

35
ตามที่ สสจ อุบล ขอความร่วมมือให้ดำเนินการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน ผลการตรวจหาสารสเตียรอยด์ในชุมชนค่ะ พบมีผล Positive 74 ตัวอย่างใน 13 อำเภอ ขอความร่วมมือลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างตรวจด้วย Test kit ซ้ำโดยเภสัชกรโรงพยาบาล  พร้อมทั้งให้ระบุแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์นั้นด้วยค่ะ เพื่อ สสจ จะใช้ดำเนินการต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ

36
ขอความร่วมมือตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหาร

37
ขอความร่วมมือตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหาร

38
ขอเชิญเจ้าหน้าที่่ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

39
ขอให้ ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค  ในระดับอำเภอ และ โรงพยาบาล
1. รวบรวมรายชื่อ โรงเรียน ที่ดำเนินกิจกรรม อย.น้อย ในพื้นที่รับผิดชอบ (บางอำเภอดำเนินการเเล้ว ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 60)
2. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม ในโรงเรียน อย.น้อย (โดยดูแนวทางได้ ในแนวทางดำเนินการ อย.น้อย  ข้อมูลตาม ไฟล์ 1 )
3. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามแบบประเมิน โณงเรียน อย.น้อย ตามมาตรฐานกระทรวง (ไฟล์ 2)
4.สรุปผลการดำเนินการโณงเรียน อย.น้อย ในพื้นที่ และ ส่งรายงานการคุ้มครองฯ(ไฟล์ ที่3) ภายใน 31 กรกฎาคม 2560

file ข้อมูลประกอบด้วย
1. หนังสือสั่งการดำเนินการ
2. แบบประเมิน โรงเรียน อย.น้อย PDF
3. แบบรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ****  ทุกอำเภอต้องส่ง มาที่ upload file /  mic_px@hotmail.com
4. แบบกรอกข้อมูล รายชื่อ รร.อย.น้อย excell (กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน)

เนื่องจากข้อจำกัด ในการส่งไฟล์
ติดต่อ ขอไฟล์ ได้ที่ ภก.กิฏฐา ก้องสมุทร 0856587071 (หากต้องการเป็นไฟลล์ Excell Doc หรือ เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล)

40
ขอความร่วมมือตรวจสอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับ(IDOL SLIM APPLE)

41
สนง.สสจ.อบ. ขอแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รอบ2
เพื่อเฝ้าระวังต่อไป

42
สนง.สสจ.อบ. ขอแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่เก็บตัวอย่างส่งตรวจรอบที่ 2

เพื่อเฝ้าระวังต่อไป

43
เรียน เจ้าหน้าที่ คบส.อำเภอ ทุกท่าน

ตามที่ สสจ.อุบลฯได้แจ้งให้ทุกอำเภอเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์สดเพื่อตรวจ
วิเคราะห์หาสารเร่งเนื้อแดง เมื่อเดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมา นั้น ใคร่ขอ
ส่งผลการตรวจวิเคราะห์ ตามไฟล์แนบ

44
ส่งโครงการฯที่ได้รับอนุมัติ รพร.เดชอุดม 7 โครงการ

45
เรียน จนท.คบส.ทุกท่าน
            กลุ่ม คบส. ขอความร่วมมือตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเซเว่น เดย์เซเว่นดี เลขสารบบอาหาร
10-1-13058-1-0001  เนื่องจากตรวจพบ Sibutramine รายละเอียดตามหนังสือแนบ

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 47