แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - nipatsanan

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 13
16
เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดจ้างโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไฟตก/ไฟดับ ขนาด 7.5 กิโลวัตต์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 ระบบ
เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

17
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ.
ตามรายการดังต่อไปนี้
          1. เครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 25 เครื่อง ๆละ
4,290.-บาท (สี่พันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เป็นเงินทั้งสิ้น 107,250.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
         2. เครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 Va จำนวน 85 เครื่อง ๆ ละ 1,750.-บาท
(หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท) เป็นเงินทั้งสิ้น 148,750.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
         3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 8 เครื่อง ๆ ละ 16,000.-บาท
(หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 128,000.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
         4. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ
17,000.-บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เป็นเงินทั้งสิ้น 102,000.-บาท (หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน)
         5. เครื่องพิมพ์ มัลติฟังก์ชั่น จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 9,000.-บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
         6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ
13,000.-บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) เป็นเงินทั้งสิ้น 39,000.-บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
         7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Accsess Point) แบบที่ 1 จำนวน 10 เครื่อง ๆ ละ 5,100.-บาท
(ห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 51,000.-บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาท)
                        8. เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ
35,000.-บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นเงินทั้งสิ้น 105,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)
         9. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ความสว่าง 5,000 ANSI Lumesn จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ
30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000.-บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
จำนวน 9 รายการ งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 750,000.-บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

18
               ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน จำนวน
6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e - 28/2562 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562
กำหนดให้ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 6- 13 มีนาคม 2562 และกำหนด ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. นั้น
               ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดเทค เฮลท์แคร์ โดยเสนอราคาต่ำสุด
เป็นเงินทั้งสิ้น 537,000.-บาท (ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               

               จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

19
                   ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร
จำนวน 44  เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e-32/๒๕๖2 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 กำหนดให้ผู้สนใจ
สามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 7 – 14 มีนาคม 2562 และกำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. นั้น
                  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โอนิ เวิลด์ไวด์ เทรดดิ้ง จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด
เป็นเงินทั้งสิ้น 1,751,200.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง                  

                  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

20
                  ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องปั่น
ฮีมาโตคริต จำนวน 22 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e - 31/๒๕๖2 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562
กำหนดให้ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 7 - 14 มีนาคม 2562 และกำหนด ยื่นข้อเสนอและ
ใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา
08.30 น. ถึง 16.30 น. นั้น
                ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดเทค เฮลท์แคร์ โดยเสนอราคาต่ำสุด
เป็นเงินทั้งสิ้น 1,753,400.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

21
               ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องฟังเสียงหัวใจทารก
ในครรภ์ (Doptone) จำนวน 22 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e - 33/2562
ลงวันที่ 7 มีนาคม 25862 กำหนดให้ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดย
ดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 7 – 14 มีนาคม 2562
และกำหนด ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. นั้น
               ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อิโนเวชั่นส์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด
เป็นเงินทั้งสิ้น 327,800.-บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

22
                  ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องนึ่ง
ฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) ขนาด 40 ลิตร จำนวน 22 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e - 30/2562
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 กำหนดให้ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสาร
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ วันที่ 7 - 14 มีนาคม 2562
และกำหนด ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
15 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. นั้น
                 ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์เมดิคอล กรุ๊ป โดยเสนอ
ราคาเป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายเดียว
เป็นเงินทั้งสิ้น 2,024,000.-บาท (สองล้านสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

23
ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่อง
วัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 44 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e - 29/๒๕๖2
ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 กำหนดให้ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 6 – 13 มีนาคม 2562
ละกำหนด ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14 มีนาคม 2562
ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. นั้น
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีพี เมดิคอล โดยเสนอราคาเป็นผู้
เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายเดียว
เป็นเงินทั้งสิ้น เสนอราคา 2,771,560.-บาท(สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

24
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี    1 หลัง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และเตรียมความพร้อมการบริหารงบประมาณฯ รายการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัยของบุคลากรสาธารณสุข

25
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร จำนวน 44  เครื่อง 
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :e - bidding) งบประมาณและราคากลาง จำนวน 1,760,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

26
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องปั่นฮีมาโตคริต จำนวน 22 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :e - bidding)
งบประมาณและราคากลาง จำนวน 1,760,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

27
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone) จำนวน 22 เครื่อง
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :e - bidding) งบประมาณและราคากลาง จำนวน 660,000.-บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

28
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) ขนาด 40 ลิตร จำนวน 22 เครื่อง
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :e - bidding) งบประมาณและราคากลาง จำนวน 2,090,000.-บาท (สองล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน)

29
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 44 เครื่อง
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :e - bidding) งบประมาณและราคากลาง จำนวน3,080,000.-บาท (สามล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)

30
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และ ระบบสัญญาณเตือน จำนวน 6 เครื่อง
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :e - bidding) งบประมาณและราคากลาง จำนวน 570,000.-บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 13