แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - nipatsanan

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 13
31
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และ ระบบสัญญาณเตือน จำนวน 6 เครื่อง
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :e - bidding) งบประมาณและราคากลาง จำนวน 570,000.-บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

32
จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร จำนวน 44 เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,760,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
โดยจัดสรรให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 22

33
จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องปั่นฮีมาโตคริต จำนวน 22 เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,760,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
โดยจัดสรรให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 22 แห่ง

34
จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่อง
ฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone) จำนวน 22 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 660,000.-บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
โดยจัดสรรให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 22 แห่ง

35
จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave)  ขนาด 40 ลิตร จำนวน 22 เครื่อง
วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,090,000.-บาท
(สองล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน)  โดยจัดสรรให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 22 แห่ง

36
จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ
จำนวน 44 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้
 เป็นเงินทั้งสิ้น 3,080,000.-บาท (สามล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยจัดสรรให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 22 แห่ง

37
จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)
 พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 570,000.-บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
โดยจัดสรรให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 6 แห่ง

38
เนื่องจาก ไม่ได้รับจัดสรร ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Eco II

39
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรจำนวนครุภัณฑ์การแพทย์ รายการดังกล่าว
 ลดลงจากจำนวน 188 เครื่อง ๆ ละ 30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณรวมทั้งสิ้น
5,640,000.-บาท (ห้าล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ลดเหลือจำนวน 22 เครื่อง ๆ ละ 30,000.-บาท
(สามหมื่นบาทถ้วน) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 660,000.-บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

40
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเค็ง ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และเตรียมความพร้อมการบริหารงบประมาณฯ รายการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัยของบุคลากรสาธารณสุข             

41
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ รายละเอียดดังนี้
         1. เครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 25 เครื่อง ๆละ
4,290.-บาท (สี่พันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เป็นเงินทั้งสิ้น 172,500.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน)
         2. เครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 Va จำนวน 85 เครื่อง ๆ ละ 1,750.-บาท
(หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท) เป็นเงินทั้งสิ้น 148,750.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
         3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 8 เครื่อง ๆ ละ 16,000.-บาท
(หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 128,000.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
         4. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ
17,000.-บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เป็นเงินทั้งสิ้น 102,000.-บาท (หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน)
         5. เครื่องพิมพ์ มัลติฟังก์ชั่น จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 9,000.-บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
         6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ
13,000.-บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) เป็นเงินทั้งสิ้น 39,000.-บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
         7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Accsess Point) แบบที่ 1 จำนวน 10 เครื่อง ๆ ละ 5,100.-บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เป็นเงินทั้งสิ้น 51,000.-บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
         8. เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ
35,000.-บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นเงินทั้งสิ้น 105,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)
         9. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ความสว่าง 5,000 ANSI Lumesn จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ
30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000.-บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 750,000.-บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

42
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 22 เครื่อง ๆ ละ 22,000.-บาท
(สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 484,000.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

43
ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 44 เครื่อง ๆ ละ 70,000.-บาท
(เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,080,000.-บาท (สามล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)

44
ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา
จำนวน 22 เครื่อง ๆ ละ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 440,000.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

45
ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) ขนาด 40 ลิตร จำนวน 22 เครื่อง ๆ ละ 95,000.-บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,090,000.-บาท (สองล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน)

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 13