แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - epi_ubon

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 7
31
รบกวนนว.สสอ.ประสานเครือข่าย ปศอ. และผู้แทนอปท.เข้าร่วมประชุมด้วยค่ะ

32
เรียน จนท.ผู้เกี่ยวข้อง

แบบสรุปการประเมิน AEFI เพิ่มเติม

33
เรียน ทุกท่าน
ขอความร่วมมือทุกท่าน print out ออกมา่เพื่อความสะดวกในการเรียนค่ะ (งบไม่พอจ้า แต่อยากให้พวกเราเก่งๆ จ้า)
วัชรินทร์

34
สปอต To Be Number One 2558 สำหรับประชาสัมพันะ์ Vote To Be Idol ระดับประเทศ

35
ส่งข้อมูล..รง506/1&TB / ข้อมูล เอดส์ เดชอุดม
« เมื่อ: มีนาคม 19, 2015, 07:01:19 AM »
ข้อมูล เอดส์เดชอุดม ครับ

36
14 อำเภอ ครับ

37
ขอความร่วมมือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ ตรวจสอบชื่อ ชื่อสกุล  ตำแหน่ง  สถานที่ปฏิบัติงาน  หมายเลขโทรศัพท์  และ E-mail  ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมตำบล  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำปฏิทินสาธารณสุข ปี ๒๕๕๘ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   หากมีการปรับปรุง แก้ไข  ขอความกรุณาแจ้งที่กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐๔๕ ๒๖๑๘๖๔  ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

38
หนังสือโอนงบผ่านCUP เพื่อจัดซื้อเคมีภัณฑ์ค่ะ

39

          ด้วย จังหวัดอุบลราชธานี  โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี   ได้จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นโยบายด้านสาธารณสุขกับทิศทางการปฏิรูประบบบริการสุขภาพในยุคการปฏิรูปประเทศไทย”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้  แนวทางในการตอบสนองต่อนโยบายสุขภาพแก่บุคลากรสาธารณสุข  ในวันที่  18 กันยายน เวลา 08.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์เซ็นเตอร์  โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี
                   ในการนี้ จังหวัดอุบลราชธานี  จึงขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ดังนี้      
            1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือผู้แทน แห่งละ 1 ท่าน
            2. ผู้รับผิดชอบงานฝ่ายยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  1 ท่าน
            3. หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเขตโรงพยาบาล แห่งละ 1 ท่าน
            4. ผู้รับผิดชอบงานฝ่ายยุทธศาสตร์ โรงพยาบาล  1 ท่าน
                  เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว  โดยให้ผู้รับผิดชอบงานสนับสนุนบริการสุขภาพระดับอำเภอ เป็นผู้รวบรวมรายชื่อตามแบบตอบรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทางโทรสาร 045-261864  หรือ ทาง http : // uploadfile.phoubon.in.th / รับส่ง กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  หรือสาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ทางโทรสาร 045-352120 ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ทั้งนี้ค่าลงทะเบียนการประชุมสัมมนาดังกล่าว  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะเป็นผู้จ่ายให้แก่ผู้จัดการประชุมสัมมนา

40
ขอให้ ส่งทุกวันพุธ นะครับ ขอบคุณมาก

41
กระทรวงสาธารณสุขแจ้งการปรับอายุของเด็กในการให้วัคซีน MMR เข็มที่ 2 จากอายุ 7 ปี เป็นอายุ 2 ปีครึ่ง
 เรียน จนท.ผู้รับผิดชอบงาน EPI  ขอให้แจ้งรพ.สต.ทุกแห่งสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่จะมารับวัคซีน คือเด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 กพ.2555 โดยเด็กจะได้รับวัคซีน MMR นี้พร้อมกับ วัคซีน JE3 ซึ่งจะได้รับในเดือนสค.57 (วัคซีนMMR ล็อกแรกจะส่งมาที่คลังวัคซีนอำเภอภายใน 25 กค. 57) สำหรับรายละเอียดต่าง ๆได้แนบมาพร้อมนี้

42
โครงการรณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อจัดสรรงบประมาณให้ทุกรพ.บริหารจัดการ

43
ตัวอย่างการเขียนรายงาน AEFI

44
แนวทางการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ปี  2557

45
แจ้งเลื่อนประชุมการจัดการความรู้จาก26มีค.เป็น2เมย.57 เวลาและสถานที่คงเดิมครับ

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 7