แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - epi_ubon

หน้า: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8
61
เรียน  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ด้วยกลุ่มงานควบคุมโรค ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานโรคติดต่อทางเพศศัมพันธ์และปฏิบัติงานในหน่วยงานสาธารณสุข ในโรงพยาบาลชุมชน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาศักยภาพการตรวจคัดกรองโดยวิธี SDR(Same Day Result) ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานสาธารรสุขจังหวัดอุบลราชธานี

กรุณาแจ้งรายชื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบทราบตามเอกสารที่แนบ

62
แบบฟอร์มส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย ผอ.รพ.สต.อบรมงานวิจัย 5-7 มีนาคม 57

63
ขั้นตอนการบันทึกการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในประชาชนและบุคลากรกลุ่มเสี่ยงปี 2557 (ตัวชี้วัดQOF)

64
แบบฟอร์มสำรวจบุคลากรและประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่

65
สถานการณ์โรคเรื้อนจังหวัดอุบลฯปี๕๖

66
เอกสารการอบรมโรคเรื้อนวันที่ ๙ ม.ค.๕๗

67
เอกสารการอบรมโรคเรื้อนวันที่ ๙ ม.ค.๕๗

68
รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค / KPI ปี 56
« เมื่อ: กันยายน 30, 2013, 12:18:24 PM »
KPI ปี 56

69
แบบฟอร์มรายงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) เพื่อเบิกงบประมาณ 210.-

70
       ด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การดูแลสุขภาพที่บ้านและพัฒนาบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานแก่บุคลากรสาธารณสุข  ในวันที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กาญจนภิเษก ชั้น ๗  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
       ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  จึงขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) แห่งละ ๑ ท่าน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  โดยให้ผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอรวบรวมรายชื่อตามแบบตอบรับ ส่งให้กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ ภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้ค่าลงทะเบียนประชุมสัมมนาดังกล่าว  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะเป็นผู้จ่ายให้แก่ผู้จัดการประชุมสัมมนา

71
 ไฟล์นำเสนอ  วันที่ 3-4 กันยายน 2556 ที่ รพ.สรรพสิทธิประสงค์

72
ไฟล์นำเสนอวิชาการวัณโรค ที่ รพ.สรรพสิทธฺประสงค์ วันที่ 3-4 กันยายน 2556 ชุดที่ 1

73
การใช้วัคซีน dTแทนTT

74
การเร่งรัดค้นหาผู้ป่วย AFP ฝากให้น้องนิพล รพ.เขื่องใน

75
เรียน SRRT รพช. และสสอ.ทุกแห่งค่ะ

ขอเชิญรับสื่อความรู้ป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (ตามหนังสือเลขที่ อบ ๐๐๓๒.๐๑๐/ว.๖๓๕๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖) ได้ที่กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.อุบลฯ ภายในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม นี้ค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

หน้า: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8