แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - epi_ubon

หน้า: 1 ... 4 5 [6] 7 8
76
รายงานการประเมินการใช้ถุงยางอนามัยตามตัวชี้วัดตรวจราชการ

78
แนวทางการดำเนินงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 56  ให้อำเภอใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป

79
เรียน ผู้รับผิดชอบงานสนับสนุนบริการสุขภาพทุกอำเภอ
           
            ด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน สู่การวิจัยก้าวไกลสู่อาเซียน วิทยากรหลัก ดร.นพ.โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่บุคลากรทางด้านสาธารณสุข ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ตึก ๔๓) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
            ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ได้แก่ หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) แห่งละ ๑ ท่าน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยให้ผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอรวบรวมรายชื่อตามแบบตอบรับ ส่งให้กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖

                                                             ด้วยความเคารพ                                                     
                                                               วิษณุ  สุภศร               

80
เรียน  จนท.ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

ขอให้กรอกรายละเอียดตามแบบรายงานนี้ทุกวัน ก่อนเวลา 15.00 น. ของทุกวันค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

81
แบบสำรวจความต้องการเซรุ่มต้านพิษงู ขอความร่วมมือทุกโรงพยาบาลกรอกข้อมูลแล้ว Upload ลงใน รับ-ส่งข้อมูลควบคุมโรค หรือที่ E-Mail waleerata1@hotmail.com ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อรวบรวมส่งสปสช.ต่อไป  ขอบพระคุณค่ะ

82
ขอความร่วมมือโรงพยาบาลทุกแห่งกรอกข้อมูลความต้องการเซรุ่มต้านพิษงูแล้วส่งเป็นE-File  upload ลงในรับ-ส่งข้อมูลควบคุมโรค หรือที่ E-Mail  waleerata1@hotmail.com ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์นี่ เพื่อรวบรวมส่งสปสช.โดยด่วนต่อไป

83
ขอความร่วมมือโรงพยาบาลทุกแห่งกรอกแบบสำรวจความต้องการเซรุ่มแก้พิษงูตามแบบฟอร์มดังแนบส่งเป็นE-File ที่ waleerata1@hotmail.com ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อรวบรวมส่งสปสช.โดยด่วนต่อไป ขอบคุณค่ะ

85
แนวทางการประเมินการใช้ถุงยางอนามัย ปี 2556

86
เรียน เครือข่าย SRRT ทุกอำเภอ ทุกท่านครับ

       กลุ่มงานควบคุมโรค ขอส่งไฟล์หมู่บ้านเสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออกรายอำเภอ ปี 2556 เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ครับ

87
รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค / Form ส่ง HFM
« เมื่อ: มกราคม 30, 2013, 09:37:05 AM »
Form ส่ง HFM ฝากให้โต้ง รพ.โพธิ์ไทร

88
ขอความร่วมมือสำรวจกล้องจุลทรรศน์และบุคลากรที่มีความรู้และทักษะการตรวจอุจจาระหาพยาธิใบไม้ตับ

89
เรียนสาธารณสุขอำเภอเมือง,โขงเจียม, สิรินธร, ศรีเมืองใหม่, บุณฑริก, น้ำยืน และน้ำขุ่น
                 กลุ่มงานควบคุมโรค   ขอรายงานผลการดำเนินการตรวจค้นหาพยาธิโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ  สมเด็จพระเด็จพระเทพฯ  ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จแล้ว      เพื่อจังหวัดจะได้จัดสรรยารักษาหนอนพยาธิ  ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนทั้ง 10 โรงเรียนต่อไป   โดยขอรายงานผลการตรวจหาพยาธิ ในปี 2554 และปี 2555                   ตามแบบรายงาน (พย.3) ที่ได้แนบเรียนมาพร้อมนี้  กรุณาส่งภายในวันที่ 20 กันยายน 2555 นี้  ขอขอบคุณมา  ณ โอกาสนี้..  สุกัญญา  หะซะนี : โทรศัพท์ 081-6602422

90
รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค / แบบสอบสวน AFP
« เมื่อ: กันยายน 10, 2012, 08:04:43 AM »
แบบสอบสวน AFP

หน้า: 1 ... 4 5 [6] 7 8