รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

หัวข้อ

(1/20) > >>

[1] ส่งรายงาน 400 สำหรับ สสอ. และ รายงานสาเหตุการตาย สสอ. ที่นี่ค่ะ

[2] การให้สาหตุการตาย สำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.กรณีตายนอกสถานบริการ

[3] ส่งรายงาน 504 505 และ 400 โรงพยาบาล

[4] แบบฟอร์มจัดทำเอกสาร แผนงานโครงการพท.เป้าหมายเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ56-60

[5] ด่วน ขอความร่วมมือตรวจสอบและทบทวน รายการงบลงทุน ตาม Service Plan 58-60

[6] นโยบาย สสจ.อุบล ปี 58

[7] แบบประเมินการพัฒนาคุณภาพ DHS-PCA 58

[8] แบบฟอร์มขอรหัสหน่วยบริการสุขภาพ

[9] แบบฟอร์มจัดทำคู่มือกลุ่มงาน ปี 58

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version