รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

หัวข้อ

(1/19) > >>

[1] แจ้งอนุมัติแผนการเงินการคลัง ปรับแผน6เดือน ปีงบประมาณ 2562 (โซน1,2)

[2] แจ้งอนุมัติแผนการเงินการคลัง ปรับแผน6เดือน ปีงบประมาณ 2562 (โซน3,โซน4)

[3] สงแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม การประชุมเพิ่มพูนทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลการเงินการค

[4] การกำกับแผนการเงินการคลังของหน่วยบริการ ปี 2562

[5] แนวทางการเฝ้าระวังความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาล

[6] แบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้ให้บริการ (สปสช)

[7] แบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้รับบริการ (กรณีบัตรทอง)

[8] แนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้ให้บริการ (สป)

[9] แจ้งอนุมัติแผนการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2562 (โซน3,โซน4)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version