รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

หัวข้อ

(1/18) > >>

[1] การกำกับแผนการเงินการคลังของหน่วยบริการ ปี 2562

[2] แนวทางการเฝ้าระวังความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาล

[3] แบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้ให้บริการ (สปสช)

[4] แบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้รับบริการ (กรณีบัตรทอง)

[5] แนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้ให้บริการ (สป)

[6] แจ้งอนุมัติแผนการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2562 (โซน3,โซน4)

[7] แจ้งอนุมัติแผนการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2562 (โซน1,2)

[8] แก้ไขข้อมูลในการจัดทำแผนการเงินการคลังปี2562

[9] ไฟล์ต้นแบบในการจัดทำแผนการเงินการคลัง ปี2562

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version