หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯ

หัวข้อ

(1/3) > >>

[1] คำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๕๔๓๗/๒๕๖๐ ลว ๓ ตค ๖๐

[2] การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

[3] เอกสารประเมินต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

[4] คำสั่งใหม่จังหวัดอุบลราชธานีมอบอำนาจส่วนราชการปี ๒๕๕๗

[5] ไฟล์นำเสนออาจารย์เสมอ กาฬภักดี บรรยายทีีรพ.๕๐ พรรษาวินัยสัญจร ๒๕๕๗

[6] ไฟล์วีดีโอการให้บริการดูแลผู้ป่วยของแพทย์พยาบาลฝากให้รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

[7] พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข ๒๕๕๖ ฉบับราชกิจจานุเบกษา

[8] การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นมาตรา 41

[9] หากข้าราชการไม่เซ็นชื่อไม่ลงเวลามาทำงานจะมีความผิดหรือไม่

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version