หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯ

หัวข้อ

(1/3) > >>

[1] การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

[2] เอกสารประเมินต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

[3] คำสั่งใหม่จังหวัดอุบลราชธานีมอบอำนาจส่วนราชการปี ๒๕๕๗

[4] ไฟล์นำเสนออาจารย์เสมอ กาฬภักดี บรรยายทีีรพ.๕๐ พรรษาวินัยสัญจร ๒๕๕๗

[5] ไฟล์วีดีโอการให้บริการดูแลผู้ป่วยของแพทย์พยาบาลฝากให้รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

[6] พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข ๒๕๕๖ ฉบับราชกิจจานุเบกษา

[7] การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นมาตรา 41

[8] หากข้าราชการไม่เซ็นชื่อไม่ลงเวลามาทำงานจะมีความผิดหรือไม่

[9] คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version