ร้องเรียน/ร้องทุกข์

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นมาตรา 41

[2] หากข้าราชการไม่เซ็นชื่อมาปฏิบัติราชการจะเป็นความผิดหรือไม่ประการใด

[3] หลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายบุคลากรสาธารณสุข ฉบับที่ ๘ , ๙

[4] รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

[5] สอบถามเรื่องการเก็บค่าบริการนอกเวลาราชการ

[6] สอบถาม - ขอแบบหนังสือฯ ร้องทุกข์ ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (มีหรือไม่อย่างไร)

[7] ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน สสอ.เขิื่องใน

[8] เงื่อนไขการออกจากราชการเพื่อรับเงินทดแทนกรณีข้าราชการป่วยจนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่

[9] สอบถามเรื่อง พรบ.อาหาร

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version