ผู้เขียน หัวข้อ: โรงพยาบาลสำโรง รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา  (อ่าน 17307 ครั้ง)

samrong

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 2
    • ดูรายละเอียด
ด้วยโรงพยาบาลสำโรง มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสำโรง
ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง
    ๑.๑ ตำแหน่ง     เภสัชกร               จำนวน   ๑   อัตรา
    ๑.๒ ตำแหน่ง     นักโภชนาการ        จำนวน   ๑   อัตรา
    ๑.๓ ตำแหน่ง     เจ้าพนักงานธุรการ   จำนวน   ๑   อัตรา

๒. อัตราการจ้าง   
๒.๑ ตำแหน่งเภสัชกร
    ๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ หลักสูตร ๕ ปี      ๑๑,๐๓๐ บาท /เดือน
    ๒) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ หลักสูตร ๖ ปี      ๑๓,๑๒๐ บาท /เดือน
    ๓) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับเภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว           ๕,๐๐๐ บาท /เดือน
    ๔) เงินเพิ่มพิเศษประจำตำแหน่ง (พตส)                                  ๑,๕๐๐ บาท /เดือน
    ๕) เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย                                                       ๓,๐๐๐ บาท /เดือน
        รวม  ๒๐,๕๓๐ บาท  กรณีจบหลักสูตร ๕ ปี   หรือ ๒๒,๖๒๐ บาท  กรณีจบหลักสูตร ๖ ปี(ทดลองงาน  ๖  เดือน)
๒.๒ ตำแหน่งโภชนาการ
    อัตราค่าจ้าง   ๘,๘๓๒   บาท /เดือน
๒.๓ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
    อัตราค่าจ้าง   ๗,๘๙๔   บาท /เดือน
   
๓.คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ
       ๑. สัญชาติไทย
       ๒. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ
       ๓. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคเรื้อน โรคเท้าช้าง วัณโรคระยะติดต่ออันตราย
           โรคติดยาเสพติด โรคพิษสุราเรื้อรังและโรคเอดส์
       ๔. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการ
       ๕. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
       ๖. ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
       ๗. ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษ จำคุก โดนคำพิพากษาให้จำคุก
       ๘. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริต ในการสอบคัดเลือก

๔.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    ๔.๑ ตำแหน่งเภสัชกร
          ๑. เพศหญิง หรือชาย อายุไม่เกินกว่า  ๓๕  ปี สถานะโสด (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
          ๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
          ๓. หากเป็นชาย ต้องผ่านการคัดเลือกการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว/ หรือผ่านการเรียน รด.มาแล้ว
              ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
          ๔. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
          ๕. มีทักษะในการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้รับบริการ
          ๖. มีความรู้ ความสามารถในการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มอายุ
          ๗. มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์และมีใจรักการให้บริการ (Service mind)
          ๘. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
          ๙. มีความเสียสละ และตรงต่อเวลา
          ๑๐. มีความสามารถทำงานทางด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคและงานแพทย์แผนไทยได้
    ๔.๒ ตำแหน่งโภชนาการ
          ๑. เพศหญิง  อายุ ๒๑ – ๓๕  ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
          ๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการอาหาร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
             หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
          ๓. มีความประพฤติเรียบร้อย และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
          ๔. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว หรือโรคติดต่อร้ายแรง
          ๕. มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์
          ๖. ผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านโภชนาการ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
    ๔.๓ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
          ๑. เพศหญิง อายุระหว่าง ๒๐ – ๓๕ ปี
          ๒. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา
               บริหารธุรกิจ
          ๓. มีความประพฤติเรียบร้อย และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
          ๔. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว หรือโรคติดต่อร้ายแรง
          ๕. มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์
   
๕.เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ
      ๑. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                               จำนวน  ๑  ฉบับ
      ๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                   จำนวน  ๑  ฉบับ
      ๓. สำเนาปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร                                             จำนวน  ๑  ฉบับ
      ๔. สำเนาใบแสดงผลการเรียน(Transcript)                                      จำนวน  ๑  ฉบับ
      ๕. รูปถ่าย ๑ นิ้ว  (ไม่สวมแว่นตาดำ, ไม่สวมหมวก ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)        จำนวน  ๒  รูป
      ๖. ใบรับรองแพทย์ ออกโดยโรงพยาบาลสำโรง (ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน)       จำนวน  ๑  ฉบับ
      ๗. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)                                                    จำนวน  ๑  ฉบับ
      ๘. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน(ถ้ามี)                                        จำนวน  ๑  ฉบับ
      ๙. หลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร                                          จำนวน  ๑  ฉบับ
      ๑๐. สำเนาใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม                                            จำนวน  ๑  ฉบับ
     
๖.ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
      ผู้สมัครสอบจะต้องชำระค่าสมัครสอบคนละ ๑๐๐ บาท เงินค่าสมัครสอบจะไม่ส่งคืนให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น


๘.วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
       ผู้ประสงค์จะสมัครสอบติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสำโรง
       ในระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ – ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔   เวลา  ๐๘.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. (เฉพาะวัน และเวลาราชการเท่านั้น)

๙.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
        รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกวันที่  ๑๖  กันยายน ๒๕๕๔  ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์  ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสำโรง หรือ ที่เว็บไซต์โรงพยาบาลสำโรง http://118.175.29.204/  สำหรับผู้ที่สมัครสอบไว้แล้ว  แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามประกาศ นั้น  หากผู้สมัครท่านใดยืนยันได้ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่ง  ตามที่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โปรดนำหลักฐานแสดงคุณสมบัติไปติดต่อเจ้าหน้าที่  ณ  งานการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสำโรง  ภายในวันที่  ๑๖  กันยายน ๒๕๕๔  ก่อนเวลา  ๑๕.๐๐ น. เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง หากปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ได้ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกจะได้รับพิจารณาให้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกต่อไป

๑๐.วัน เวลาและสถานที่สอบ
   ตำแหน่งเภสัชกร และโภชนาการ
        วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ สอบข้อเขียน   เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  และ สอบสัมภาษณ์  เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
   ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
        วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ สอบข้อเขียน   เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น   และ สอบปฏิบัติ     เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
        วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ สอบสัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

๑๑.การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
      ประกาศ รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในวันที่ ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๔  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสำโรง หรือทางเว็บไซต์ http://118.175.29.204/

   ๑๒.ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
      โรงพยาบาลสำโรง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก/เลือกสรร ตามลำดับคะแนน การขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือกดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลเมื่อเลือก สรรครบ ๑ ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่ กรณี

   ๑๓.การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เลือกสรร
      ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องทำสัญญาจ้าง ตามที่โรงพยาบาลสำโรงกำหนด  โดยมารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. หากไม่มาตามวันและเวลาดังกล่าว     ถือว่าสละสิทธิ์


         ประกาศ ณ วันที่    ๒๙  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 05, 2011, 09:34:42 am โดย samrong »