ผู้เขียน หัวข้อ: แจ้ง 01 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินคก.ไทยเข้มแข็ง  (อ่าน 620 ครั้ง)

เรียน ผู้รับผิดชอบ
    ตามที่ สสอ.ได้วางฎีกา 350 เบิกเงิน คก.ไทยเข้มแข็ง และสสจ.อบ. ได้โอนเงินให้แล้ว ขอให้หน่วยบริการ สสอ.
บันทึกบัญชีโดย
เมื่อรับโอนเงิน
Dr. เงินฝากธนาคารกรุงไทย - งมป.
        Cr.รายได้ระหว่างหน่วยงาน-รับเงินกู้ ( 4307010110.101 )
เมื่อจ่ายเงิน
Dr. ค่าใช้จ่ายประเภทนั้นๆ
       Cr.เงินฝากธนาคารกรุงไทย - งปม.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการ