ผู้เขียน หัวข้อ: ด่วนที่สุด ท่านประธานเขตทุกเขต ประธานจังหวัดทุกจังหวัด สาธารณสุขอำเภอทุกท่าน  (อ่าน 417 ครั้ง)

วารินชำราบ

  • Full Member
  • ***
  • กระทู้: 218
    • ดูรายละเอียด
    • อีเมล์
ขอความร่วมมือให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ Download แนวทางและแบบฟอร์ม MOU กับ สป.สช.แห่งชาติเพื่อรับเงินอำเภอละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตามเงือนไข และเมื่อลงนามใน MOU แล้วส่งกลับ สป.สช.แห่งชาติ ทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร  ภายในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔  พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดอยู่ด้านล่างครับ) แล้วให้รายงานผลงานตามที่ชมรมฯได้ตกลงกับ สป.สช.แล้วใน ๓ ประเด็น ได้แก่ การบริหารจัดการ ติดตามควบคุมกำกับเพื่อให้เกิดผลงานใ นงาน Pap smear งานคัดกรองเบาหวานความดันโลหิต งานทันตกรรมเชิงรุกในโรงเรียน   ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ (ฝากท่านประธานเขตทุกเขตแจ้งประธานจังหวัดในเขต และฝากท่านประธานจังหวัดทุกจังหวัดแจ้งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและท่านสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอดำเนินการโดยด่วนด้วย  แล้วหลังจากนั้น สป.สช.แห่งชาติจะโอนเงินให้ทุก สสอ.ตามชื่อบัญชี-เลขที่บัญชี เฉพาะ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ที่แจ้งกันแล้ว)
 
  ขอบคุณมากครับ
พิชิต แสนเสนา สสอ.ซำสูง เลขานุการชมรมฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
           
                                     ข้อมูลประกอบการทำข้อตกลง

โครงการส่งเสริมการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระดับอำเภอ

(ส่งกลับ สปสช. ภายในวันที่ 14 กย. 2554)

 

1.      เอกสารที่ต้องจัดส่ง ให้ สปสช. ประกอบด้วย

1.1 ข้อตกลงฉบับที่ สสอ. ลงนาม + พยานลงนาม 1 ท่าน                  จำนวน 2 ฉบับ

1.2 สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประจำตัวประชาชน(รับรองสำเนา)      จำนวน 1 ฉบับ

1.3 คำสั่งแต่งตั้ง สสอ.   (รับรองสำเนา)                                       จำนวน 1 ฉบับ

1.4  สำเนาหน้า Book bank (รับรองสำเนา)                                จำนวน 1 ฉบับ

 

2.      ข้อมูลเพิ่มเติม

1.1 มี vender เดิมหรือไม่

                                 มี หมายเลข ................................

     ไม่มี

 

1.2  ชื่อบัญชี ...

         ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา..................................................

         เลขที่บัญชี ...