ผู้เขียน หัวข้อ: แจ้ง01 สสอ.บันทึกบัญชีกรณียืมเงิน คก.ไทยเข้มแข็ง sp 2  (อ่าน 1429 ครั้ง)

   *   กรณียืมเงิน คก.ไทยเข้มแข็ง sp 2 สสอ. บันทึก                           
   เมื่อได้รับเงิน                  
Dr.   เงินฝากธนาคารในงบประมาณ                  
   Cr.   เงินรับฝากอื่น               
                     
   เมื่อจ่ายเงินโอนเงินให้ รพ.สต.            รพ.สต.บันทึกรับรับรู้ เมื่อสสอ.โอนเงินให้ดำเนินการโดย      
Dr.   เงินรับฝากอื่น                                     Dr.         ลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ   
   Cr.   เงินฝากธนาคารในงบประมาณ              Cr.   รายได้ระหว่างหน่วยงาน-รับเงินกู้ (หมวด 4)
                     
                                                         เมื่อ รพ.สต.ดำเนินการเสร็จสิ้นตามรายการที่ยืมเงินให้บันทึก คชจ.ที่เกิดขึ้น ( ณ กย.54 )                                                                                                                    Dr.         ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภทตามที่ยืมเงินไป)   
                                                   Cr         ใบสำคัญค้างจ่าย(เงินในงบประมาณ) (หมวด 2)
*สสอ.ทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมของสสอ. เมื่อ รพ.สต.ส่งหลักฐานให้สสอ.นำส่ง สสจ.ให้บันทึกทะเบียนคุมลูกหนี้ โดยไม่ต้องบันทึกบัญชี                     
                     
   *   เมื่อส่งหลักฐานการคืนเงินยืมให้ สสจ. (เอกสารเรียบร้อยไม่มีการแก้ไข ) ปรับปรุงรายการในเดือน ตค.54 เป็นต้นไป               
               Dr.   ใบสำคัญค้างจ่าย(เงินในงบประมาณ) (หมวด 2)   
                  Cr.   ลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ