ผู้เขียน หัวข้อ: การนิเทศงาน ปี2555  (อ่าน 1694 ครั้ง)

songpol

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 33
  • ดูรายละเอียด
การนิเทศงาน ปี2555
« เมื่อ: มีนาคม 16, 2012, 10:56:31 AM »
การนิเทศงาน คือ กระบวนการติดตามผลงาน ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ เสนอแนะ อบรมและฝึกสอน สังเกตการณ์ กระตุ้น แก้ไข และส่งเสริมให้ผู้รับการนิเทศงานสนใจในงานที่รับผิดชอบ และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานภายในขอบเขตให้ดีขึ้น โดยใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ และการใช้แรงจูงใจเพื่อสนับสนุนให้ผู้รับการนิเทศ ปฏิบัติงานได้สาเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้เกิดความคล่องตัวในการดาเนินงานและช่วยการทางานของทุกฝ่ายให้เป็นไปด้วยดี รวมทั้งนาข้อมูลที่ได้จากการนิเทศงานมาวางแผนพัฒนาปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น และเสริมสร้างความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
"Forgive your enemies, but never forget their names."

songpol

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 33
  • ดูรายละเอียด
Re: การนิเทศงาน ปี2555
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 16, 2012, 10:57:19 AM »
วัตถุประสงค์ของการนิเทศงาน
1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานของตนให้สาเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
2. เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติด้วยความสะดวกรวดเร็ว
3. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ความสามารถปฏิบัติงานให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ
4. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
5. สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ
6. เพื่อรวบรวมข้อมูลและปัญหาต่างๆ ที่ได้จากการนิเทศ
"Forgive your enemies, but never forget their names."

songpol

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 33
  • ดูรายละเอียด
Re: การนิเทศงาน ปี2555
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 16, 2012, 10:58:24 AM »
ความหมายตามรูปศัพท์ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ได้ให้ความหมายของ “การนิเทศ” ว่า หมายถึง การชี้แจง การแสดง การจาแนก
การนิเทศ ตรงกับคาภาษาอังกฤษว่า Supervision หมายถึง การตรวจตรา ตรวจการณ์ ซึ่งประกอบด้วย Super และ vision คาว่า Super หมายถึง ดีมาก วิเศษ vision หมายถึง การเห็น การมอง การดู พลังในการจินตนาการ ฉะนั้น Supervision จึงหมายถึง การมองเห็นที่ดีมาก เห็นโดยรอบ การดูจากที่สูงกว่า การมองจากเบื้องบน การมีโลกทรรศนะกว้างขวางกว่า
"Forgive your enemies, but never forget their names."

songpol

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 33
  • ดูรายละเอียด
Re: การนิเทศงาน ปี2555
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 16, 2012, 10:59:19 AM »
บุคคลที่ทาหน้าที่นิเทศ เรียกว่า Supervision ภารกิจหรือหน้าที่ของผู้นิเทศ คือ ให้การนิเทศ หรือ Supervise ได้แก่ การช่วยเหลือ แนะนา ชี้แจง ปรับปรุง เพื่อช่วยให้บุคลากรภายใต้ความรับผิดชอบแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว หรือกาลังเผชิญอยู่ให้ลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งพัฒนางานที่บุคลากรกาลังปฏิบัติอยู่ ให้มีวิธีที่เหมาะสม มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
"Forgive your enemies, but never forget their names."