ผู้เขียน หัวข้อ: สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์หมวดพัฒนาหน่วยเข้าสู่ระบบ GMP/ISO/PICs  (อ่าน 598 ครั้ง)

air

  • Jr. Member
  • **
  • กระทู้: 91
    • ดูรายละเอียด
                                                                                                           ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี
                                                                                                    เรื่อง  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
                                                                                                                  ………………………………..

      ด้วย  จังหวัดอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์หมวดพัฒนาหน่วยเข้าสู่ระบบ GMP/ISO/PICs จำนวน  2  รายการ  ดังนี้
      1) ติดตั้งระบบกรองน้ำสำหรับใช้ภายในโรงงาน อัตราการผลิต RO ไม่น้อยกว่าวันละ 500 ลิตร/วัน
      2) เครื่องซีลสุญญากาศ       จำนวน 1 เครื่อง
สำหรับใช้ในโรงพยาบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กิจกรรม พัฒนาสถานบริการทุกระดับให้ผ่านการรับรองมาตรฐานที่กำหนด ผลผลิตที่ 5 ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข งบลงทุนค่าครุภัณฑ์

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ .-
   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้  มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดอุบลราชธานี  ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
      5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้ประสงค์จะเสนอราคา) ต้องปฏิบัติดังนี้
      1) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ-รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ–รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
      2) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผู้ใดสนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด/รับเอกสารสอบราคา  และยื่นซองสอบราคาได้ที่   
กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่  28  พฤศจิกายน  2555   ถึงวันที่  11 ธันวาคม  2555   ในวันราชการ  เวลา 08.30-15.30 น.  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0 4526 2692 - 700 ต่อ 1235   และ http://uploadfile.phoubon.in.th ที่ เมนูประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง  โดยกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  12  ธันวาคม  2555  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
 
      ประกาศ   ณ      วันที่  28   เดือน   พฤศจิกายน     พ.ศ.   2555